STATUT GIMNAZJUM nr 1 im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA w STRZEGOMIU

Spis treści


Rozdział I - NAZWA SZKOŁY

 

§1. Nazwa szkoły zawiera określenie:

 1.      Typu szkoły: Gimnazjum

 2.      Numeru porządkowego szkoły: 1

 3.      Imię szkoły: Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

 4.      Siedziba: Siedzibą Gimnazjum jest budynek Nr 1 położony w Strzegomiu na działce Nr 13 Obr. 3AN-23 .  

 §2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj.: „Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu”

 1.      Na pieczęci używana jest nazwa: „Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu”, na stemplu: „Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia  ul. Brzegowa 1 58-150 Strzegom tel./fax. 649 25 66”.


Rozdział II - INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

§3. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Strzegom

§4. Cykl kształcenia trwa 3 lata 

§5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę 

§6.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

§6a. Misja Gimnazjum

1.      MISJA GIMNAZJUM: Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu to twórcza akademia dobra, wiedzy i umiejętności.

2.      HASŁO GIMNAZJUM: „SEMPER IN ALTUM !” – „ZAWSZE WZWYŻ !”

3.      SŁOWO KLUCZ: SAMODZIELNOŚĆ (cecha, którą ma wykształcić Gimnazjum)

4.      WIODĄCE HASŁA PROGRAMOWE W KOLEJNYCH LATACH CYKLU NAUCZANIA I WYCHOWANIA:

1)      I ROK – INTEGRACJA „W szkole nie jesteś sam: zauważ drugiego, doceń siebie”

2)      II ROK – TWÓRCZE DZIAŁANIE „Możesz wiedzieć i być kimś więcej”

3)      III ROK – ODPOWIEDZIALNOŚĆ „Uczysz się dla siebie (dla życia)”

§6b. Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu – to organizacja ucząca się, kreująca aspiracje edukacyjne młodzieży, wspierająca uzdolnienia uczniów, w której proces nauczania i uczenia się, dzięki powszechnie stosowanym nowoczesnym metodom i technikom, stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli.

1. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy uczniów we wszystkich wymiarach, zwłaszcza intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym;

1)        promuje najwyższe wartości ogólnoludzkie:

a)      zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną; nie dzieli uczniów na dobrych, złych, zdolnych i niezdolnych; pomaga każdemu członkowi społeczności szkolnej stworzyć jego własny program rozwoju osobistego, w każdym dostrzega nawet drobne zdolności i rozwija je, kierując się zasadą wiary w możliwości człowieka;

b)      budzi szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego w ogóle, a rodziny społeczności lokalnej i państwowej w szczególności;

c)      ugruntowuje poczucie tożsamości narodowej oraz tożsamości regionalnej, traktując patriotyzm jako wartość o największym znaczeniu

2)        zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną; nie dzieli uczniów na dobrych, złych, zdolnych i niezdolnych:

a)      kieruje się sercem, a nie wyłącznie przepisami, jednocześnie zachowuje dyscyplinę w konkretnych działaniach zaplanowanych wspólnie;

b)      pomaga każdemu członkowi społeczności szkolnej stworzyć jego własny program rozwoju osobistego, w każdym dostrzega nawet drobne zdolności i rozwija je, kierując się zasadą wiary w możliwości człowieka;

3)        zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły:

a)      prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)      przygotowuje do podjęcia zadań w społeczeństwie informacyjnym poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym technologii komputerowej i Internetu;

c)      inspiruje nauczycieli, uczniów i Rodziców w działalności innowacyjnej, wspomaga ich w twórczych poszukiwaniach;

d)      wdraża nowe metody i techniki nauczania i uczenia się;

4)        działa w partnerstwie między uczniami i pracownikami; między rodzicami i szkołą; między społecznością lokalną i szkołą, zapewnia przyswojenie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów środowiskowych;

5)        zachęca i angażuje całą społeczność szkolną do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły i kładzie nacisk na sprawne funkcjonowanie jej społecznych organów (Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego) blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania i wychowania, uważnie słucha wszystkich ich opinii:

6)        dba o pozytywny klimat poprzez kreowanie właściwych stosunków interpersonalnych w szkole:

a)      skutecznie przeciwstawia się agresji i wszelkim przejawom patologii społecznej;

b)      buduje pozytywne relacje interpersonalne;

7)        dysponuje określonymi narzędziami ewaluacji pozwalającymi zdiagnozować jakość edukacji, style komunikacji, itp.;

8)        wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie;

9)        kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

10)    dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

§ 7. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

§ 7a. Cele główne:

1. Każdemu członkowi społeczności szkolnej stworzyć możliwości indywidualnego rozwoju osobowego – doskonalenia charakteru, pogłębiania wiedzy, rozwijania dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie, kształtowania umiejętności przygotowujących do pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego.

2. Zapewnić wysoką jakość usług edukacyjnych.

3. Kształtować przyjazną atmosferę, zapewnić warunki pełnej integracji społeczności szkolnej wokół przyjętych wartości.

4. Rozwijać kulturę szkoły opartą na współpracy i profesjonalizmie.

5. Wzmocnić i poszerzyć więzi szkoły ze środowiskiem lokalnym.

6. Zabezpieczyć systematyczny rozwój infrastruktury technicznej szkoły.

§ 7b. Priorytety:

1. Kreowanie aspiracji edukacyjnych uczniów gimnazjum.

2. Doskonalenie systemu wychowawczego.

3. Wspieranie uczniowskich uzdolnień i umiejętności.

§ 7c. Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania:

2. Zapewnia wszystkim uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez opiekę i pomoc psychologiczną, pedagogiczną i medyczną.

3. Diagnozuje potrzeby edukacyjne uczniów, ich możliwości intelektualne, uzdolnienia, zainteresowania i predyspozycje. Dostosowuje programy nauczania do możliwości uczniów w celu maksymalnego wykorzystania i zapewnienia rozwoju wszystkich potencjałów intelektualnych i psycho-fizycznych każdego z nich.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w  szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)        z niepełnosprawności;

2)        z niedostosowania społecznego;

3)        z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)        ze szczególnych uzdolnień;

5)        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)        z zaburzeń komunikacji językowej;

7)        z choroby przewlekłej lub okresowej;

8)        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)        z niepowodzeń edukacyjnych;

10)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

4a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1)        ucznia;

2)        rodziców ucznia;

3)        nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)        poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5)        pomocy nauczyciela;

6)        dyrektora szkoły;

7)        pielęgniarki szkolnej;

8)        pracownika socjalnego;

9)        asystenta rodziny;

10)    kuratora sądowego.

4b. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1)        zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)        zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3)        zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)        zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

5)        porad i konsultacji.

4c. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  Uczeń objęty indywidualnym nauczaniem i wychowaniem pozostaje uczniem gimnazjum.

1)        Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

2)        W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego dostosowane do możliwości ucznia określonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

3)        Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy.

4)        Na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, dyrektor gimnazjum może zezwolić w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko  obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej, określanej jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”.

5)        Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 4, może być wydane, jeżeli: 

a)    wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja (zgodnie z ustawą o systemie oświaty – art. 16 ust. 8); 

b)    do wniosku dołączono: 

-       opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

-       oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

-       zobowiązanie rodziców, prawnych opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do semestralnych, końcoworocznych, egzaminów klasyfikacyjnych oraz egzaminu kończącego gimnazjum.

6)        Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas gimnazjum po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

7)        Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

8)        Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

9)        Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 4, następuje: 

a)    na wniosek rodziców, prawnych opiekunów; 

b)    jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnych, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

c)    w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

4d. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej "zespołem".

1)        Zespół tworzy dyrektor szkoły:

a)    dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

b)    dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2)        Dyrektor  szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba – pedagog szkolny.

4e. Do zadań zespołu należy:

1)        ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)        określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)        zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.

4f. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

1)        O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor  szkoły, niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

2)        W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres oraz wymiar godzin są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4g. Zespół opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Kartę Indywidualną Ucznia zawierającą:

1)        diagnozę potrzeb, w zakresie których uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)        wyniki badań na wejściu, m.in. test głośnego czytania, test Matryc Ravena, preferowany styl uczenia się, wiodące typy inteligencji;

3)        zalecane formy pomocy na dany rok szkolny;

4)        ewaluację zastosowanych form pomocy;

5)        (uchylony);

6)        (uchylony).

4h. Zespół, co najmniej dwa razy w roku, dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1)        danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;

2)        pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji  szkoły na kolejny rok szkolny;

3)        dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem.

4ha. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

1)       Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

4i. Zespół zakłada i prowadzi dokumentację Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego, zwany dalej IPET. IPET zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4j. IPET zawiera:

1)        imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2)        nazwę  szkoły oraz oznaczenie oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

3)        informację dotyczącą:

a)    orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia,

b)    potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych;

4)        zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5)        zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)        ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7)        ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)        terminy spotkań zespołu;

9)        podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

4k. IPET dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

1)        O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

2)        O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

4l. Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał IPET. W dokumentacji, o której mowa w ust. 4k, pozostaje kopia IPET.

4m. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, przekazuje się kopię IPET do szkoły, do której uczeń został przyjęty.

4n. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

4o. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdza taką potrzebę.

4p. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4r. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnia lub innymi osobami.

4s. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 5 ustawy.

5. W szkole funkcjonuje Zespół ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień.

6. Realizowane są odpowiednie formy pracy dla uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, które sprzyjają rozwojowi ich uzdolnień. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8.

7. Preferowane są metody aktywizujące, kształtujące samodzielność, umiejętność pracy w zespole i gotowość wzajemnej pomocy.

8. Kształtowane są umiejętności: uczenia się, stosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach, sprawnej komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów.

9. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych imprez, konkursów, zawodów i turniejów gwarantujących każdemu uczniowi rozwój jego zainteresowań, zdolności i umiejętności, promocję swoich mocnych stron.

10. Wewnątrzszkolne Ocenianie stymuluje rozwój uczniów. Wymagania edukacyjne, kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów są przejrzyste, zrozumiałe i akceptowane przez uczniów i rodziców. Rytmicznie bada się przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Poprzez bogatą ofertę nagród i wyróżnień promowane są uczniowie osiągnięcia. Nagradzany jest każdy postęp.

11. Szczególne osiągnięcia gimnazjalistów są dokumentowane i promowane w środowisku lokalnym.

12. Rozwojowi uczniów sprzyja kreatywność nauczycieli znających i stosujących prawo oświatowe i wewnątrzszkolne również w zakresie pracy z uzdolnieniami, efektywnie wykorzystujących bazę szkoły i projektujących jej rozwój, systematycznie doskonalących się w ramach WDN (i nie tylko) w dziedzinie identyfikacji i rozwoju uzdolnień wraz z dyrektorem współpracujących z instytucjami zajmującymi się tą problematyką.

13. W szkole funkcjonuje system motywujący nauczycieli do rozwoju zawodowego w zakresie umiejętności pracy z uzdolnieniami.

14. Nadzór pedagogiczny dyrektora gimnazjum za priorytet przyjmuje rozwój uzdolnień i kreatywności uczniów oraz nauczycieli.

15.            Organizowane jest doradztwo dla nauczycieli i rodziców na tematy związane z problematyką uzdolnień.

16. Rodzice zapoznawani są z przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego i traktowani jako partnerzy i ważne źródło informacji o możliwościach, zainteresowaniach i cechach ucznia.

16a. Szczegółowy tok postępowania w sprawach dotyczących realizowania statutowych zadań szkoły regulują procedury wewnątrzszkolne.

17. Sprawnie funkcjonujące procedury i mechanizmy samoewaluacji pracy gimnazjum umożliwiają utrzymanie ww. standardów jakości pracy, dzięki czemu nasi uczniowie potrafią:

1)        rozpoznać swoje mocne i słabe strony;

2)        kształtować i podtrzymywać wysoką samoocenę i wiarę we własne siły,

3)        rozbudzać i podtrzymywać w sobie potrzebę wszechstronnego rozwoju, aspiracje edukacyjne i, co za tym idzie, wyznaczać sobie realistyczne, możliwe do osiągnięcia cele oraz brać odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z podejmowanych decyzji,

4)        zidentyfikować własny styl uczenia się, stosować techniki wspomagające proces przyswajania wiedzy i planować proces uczenia się, określać efekty swojej pracy ze względu na ich użyteczność;

5)        kształtować w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, rozwiązywania konfliktów, współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów,

6)        rozpoznawać wartości moralne, dokonywać ich właściwej hierarchizacji, doskonalić się na ich gruncie,

7)        uczyć się samodzielności w dążeniu do dobra, szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, przygotowywać się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie, rozumieć i przeżywać dziedzictwo kultury i tradycji narodowej, wzbudzać w sobie poczucie związku z nimi, przygotowywać się do aktywnego, efektywnego funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego jednoczącej się Europy,

8)        właściwe relacje interpersonalne oparte na zasadach bezpieczeństwa i wzajemnej tolerancji.

18. Gimnazjum umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1)        organizowanie zajęć  i spotkań ze specjalistami ds. zawodoznawstwa;

2)        poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;

3)        rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

4)        zdobywanie Dyplomu Sprawności, pozwalające każdemu uczniowi dostrzec i zaprezentować swoje mocne strony,

5)        prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

19. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku uczniów poprzez:

1)        zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Gimnazjum;

2)        systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, a także ich potrzeb i oczekiwań;

3)        prowadzenie monitoringu skuteczności stosowanych rozwiązań w zakresie realizacji potrzeb społeczności szkolnej;

4)        pozyskiwanie do współtworzenia atmosfery wychowawczej organizacji dziecięcych i młodzieżowych, a także instytucji wspomagających działalność placówki (biblioteki miejskiej, centrum kultury, stowarzyszeń, policji, ośrodka kuratorskiego, poradni socjoterapeutycznych, itp.);

5)        realizowanie programu wychowawczego Gimnazjum stanowiącego załącznik do niniejszego statutu.

20. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki poprzez:

1)        zorganizowanie zajęć świetlicowych;

2)        umożliwianie spożywanie posiłków;

3)        dostarczanie informacji nt. możliwości uzyskania pomocy finansowej;

4)        złamanie barier architektonicznych;

5)        prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

6)        prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;

7)        prowadzenie zajęć terapeutycznych: socjoterapii, arteterapii,  biblioterapii i kinezjologii  edukacyjnej;

8)        zapewnienie uczniom pomocy materialnej, bezpłatnych posiłków, bezpłatnych zajęć dodatkowych, udziału w wycieczkach i imprezach kulturalnych za niższą opłatą dzięki pozyskiwaniu finansowych środków budżetowych i pozabudżetowych na opłacenie w/w usług lub dobrowolnego opodatkowaniu się części społeczności szkolnej na rzecz kolegów potrzebujących pomocy;

9)        organizowanie akcji charytatywnych (np. na rzecz chorych przewlekle lub nieuleczalnie kolegów).

21. Gimnazjum nie stwarza uczniom przeszkód w podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy kierują się w swym działaniu tolerancją i życzliwością, mając na uwadze przede wszystkim dobro powierzonych opiece uczniów i troskę o ich wszechstronny i harmonijny rozwój

1)        W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii. Nauczanie religii regulowane jest odrębnymi przepisami.

2)        Dla uczniów nieuczestniczących w szkolnej nauce religii zapewnia się opiekę w świetlicy szkolnej.

3)        W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

22. Gimnazjum zapewnia uczniom fachową pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

1)        Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Gimnazjum.

2)        Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń,  w tym zaburzeń zachowania.

3)        Pomoc psychologiczna i pedagogiczna udzielana jest na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób w formie:

a)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

b)      zajęć o charakterze terapeutycznym.

4)        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia
w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania, mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

5)        (uchylony).

6)        (uchylony).

7)        Zajęcia socjoterapii oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów, którym zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne i wiążą się z trudnościami szkolnymi.  Zajęcia prowadzi pedagog szkolny, psycholog, posiadający przygotowanie w zakresie socjoterapii grupowej lub pracy o charakterze terapeutycznym. Liczba uczestników tych zajęć nie powinna przekraczać  10.

8)        Minimalny wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych regulują odrębne przepisy.

9)        Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.

10)    Kwalifikacji uczniów na zajęcia specjalistyczne dokonuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna na wniosek wychowawcy klasy.

11)    Zajęcia, o których mowa wyżej powinny być organizowane z początkiem roku szkolnego.

12)    Uczestnictwo w różnych formach w/w zajęć trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.

13)    O kontynuacji lub zakończeniu udzielania określonej w pkt 5 formie pomocy decyduje Dyrektor szkoły na wniosek osób dokonujących kwalifikacji.

14)    Zasady wynagradzania nauczycieli i specjalistów prowadzących ww. zajęcia określają odrębne przepisy.

15)    W szkole funkcjonuje procedura „Niebieskiej Karty” w przypadku podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie.

a)   O wdrożeniu procedury „Niebieskiej Karty” decyzję podejmuje dyrektor i wyznacza pracownika, który ją przeprowadza zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskiej Karty”.

b)   Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego dbając jednocześnie o dyskrecję postępowania.

23. Dyrektor może przyjąć do Gimnazjum ucznia niepełnosprawnego np. z dysfunkcją narządów ruchu spowodowaną porażeniem mózgowym, urazami itp., ucznia z niedosłuchem, niedowidzącego. Oferta szkoły w tym zakresie w miarę poprawy bazy może się rozszerzyć.

1)        W Gimnazjum mogą być organizowane w porozumieniu z kuratorem oświaty i organem prowadzącym oddziały integracyjne w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej.

2)        Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Liczba ta w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora może być mniejsza od ustalonej.

3)        W stosunku do uczniów niepełnosprawnych nauczyciele, wychowawcy zobowiązani są:

a)      zwracać baczną uwagę na zachodzące u nich zmiany w psychice, spowodowane chorobą, stresem, klimatem emocjonalnym w rodzinie i otoczeniu rówieśników;

b)      prowadzić szczególną pracę wychowawczą z młodzieżą zdrową, rozbudzając gotowość niesienia pomocy potrzebującym;

c)      podejmować działania integrujące zespoły uczniowskie;

d)      natychmiast reagować na negatywne zjawiska i postawy wobec uczniów chorych;

e)      w miarę możliwości udzielić rodzicom uczniów niepełnosprawnych wielostronnego instruktażu ułatwiającego funkcjonowanie tych dzieci w warunkach szkoły masowej;

f)       współpracować z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką i lekarzem prowadzącym dla zapewnienia uczniom niepełnosprawnym niezbędnej pomocy.

24. Pomoc pedagogiczną w Gimnazjum organizuje pedagog szkolny.

1)        Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy.

2)        Do zadań pedagoga szkolnego należy opracowanie rocznego planu pracy i pomoc wychowawcom klas, a w szczególności w zakresie:

a)      rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b)      określenia form i sposobów udzielenia pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

c)      współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych;

d)      udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

e)      udzielenia doraźnej, indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej wszystkim potrzebującym tego uczniom;

f)       organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

g)      podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

3)        Pedagog jako członek Szkolnego Zespołu Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień:

a)      współuczestniczy w diagnozowaniu zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów;

b)      wspomaga wychowawców w diagnozowaniu typów inteligencji i stylów uczenia się uczniów;

c)      pomaga uczniom w wyborze preferowanych sposobów nauki;

d)      pomaga uczniom w określaniu celów własnych, indywidualnych planów rozwoju osobowego;

e)      udziela wielostronnego wsparcia uczniom szczególnie uzdolnionym;

f)       organizuje i prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne uczniów;

g)      współpracuje z rodzicami m.in. poprzez pedagogizację w zakresie wspierania uzdolnień;

h)      opracowuje wskazania do kształcenia ponadgimnazjalnego i wyboru zawodu;

i)        monitoruje losy absolwentów.

4)        Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji oraz pomocy materialnej określają odrębne przepisy

5)        Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień „Konwencji o prawach dziecka”, współpracować w tym zakresie ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia.

25. Do zadań psychologa szkolnego należy opracowanie rocznego planu pracy, a w szczególności:

1)        Kwalifikacje do zajmowania stanowiska psychologa określają odrębne przepisy.

2)        Do zadań psychologa należy w szczególności:

a)      badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci;

b)      prowadzenie bądź organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej dla uczniów;

c)      prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i Rodziców;

d)      współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

e)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3)      Jako członek Szkolnego Zespołu ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień:

a)   współuczestniczy w diagnozowaniu zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji i osobowości uczniów;

b)   przeprowadza badania grupowe i indywidualne możliwości intelektualnych uczniów oraz diagnozę przyczyn ewentualnych zaburzeń i trudności w procesie uczenia się;

c)    wspomaga wychowawców w diagnozowaniu typów inteligencji i stylów uczenia się;

d)   pomaga uczniom w pokonywaniu napięć i zaburzeń emocjonalnych na drodze kształtowania wysokiej samooceny i wiary w siebie;

e)   udziela wielostronnego wsparcia psychologicznego uczniom szczególnie uzdolnionym i ich rodzicom;

f)     pomaga uczniom w określaniu celów własnych i indywidualnych planów rozwoju osobowego.

26. Zadania, o których mowa w ust. 24 i 25 pedagog szkolny i psycholog szkolny realizują:

1)        we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką (higienistką) szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi.

2)        we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

27.Pedagog szkolny lub psycholog posiadający przygotowanie specjalistyczne mogą prowadzić zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

28. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego oraz psychologa określa Dyrektor Gimnazjum.

29. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub specjalista prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzi następującą dokumentację:

1)        dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, według zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami

2)        zeszyty lub teczki prac uczniów

30. Pedagog szkolny (psycholog) prowadzi następującą dokumentację:

1)        dziennik pedagoga (psychologa), według zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami,

2)        teczki indywidualne uczniów zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających

3)        kwestionariusze oceny i efektywności integracji uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i uczniów niepełnosprawnych

31. (Uchylony).

31a. Pedagog szkolny planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów w kierunku kształcenia i zawodu.

31b. Zadania pedagoga wynikające z doradztwa zawodowego:

1)        systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)        gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)        prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

4)        koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)        współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

31c. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela, wychowawcę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

31d. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

2)        prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych??? oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,

4)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

32. Dla dzieci wskazujących wyraźne obniżenie ogólnej sprawności fizycznej oraz dla dzieci z odchyleniami prawidłowej budowy ciała na podstawie wskazań lekarskich organizuje się gimnastykę korekcyjo-kompensacyjną.

1)        Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną mogą prowadzić nauczyciele wychowanie fizycznego posiadający odpowiednią specjalizację, nauczyciele lub inne osoby legitymujące się odpowiednim przeszkoleniem kursowym;

2)        Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna powinna być prowadzona w zespołach uczniów tworzonych według rodzaju zaburzeń i wieku;

3)        Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. Minimalna liczba uczniów w grupie wynika z aktualnych możliwości finansowych i kadrowych szkoły, rodzaju zaburzeń, które należy korygować. W ramach tych możliwości oraz potrzeb można tworzyć grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe, a nawet międzyszkolne.

33. W trosce o wszechstronny rozwój uczniów, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań organizuje się w porozumieniu i za zgodą organu nadzorującego i organu prowadzącego koła przedmiotowe i koła zainteresowań konkursy przedmiotowe, prezentacje artystyczne, pokazy, wystawy prac, zawody sportowe, umożliwia się zdobywanie sprawności przedmiotowych (Dyplomów Sprawności).

34. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

35. W celu poszerzenia lub modyfikacji zakresu realizowanych w Gimnazjum celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki, albo poprawy skuteczności działania szkoły za zgodą organu pełniącego nadzór pedagogiczny można wprowadzać nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne bądź metodyczne zwane dalej innowacjami  lub eksperymentami.

1)        Innowacja lub eksperyment może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddziały, grupy, ciąg klas lub grup).

2)        Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowych działań innowacyjnych.

3)        Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę zgody na finansowanie planowanych działań.

4)        Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

4a)  Udział uczniów w innowacji lub eksperymencie jest nieodpłatny.

5)        (uchylony).

6)        (uchylony).

7)        (uchylony).

7a)  Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna.

8)        Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:

a)    zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie;

b)    opinii rady pedagogicznej;

c)    pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji lub  eksperymentu na jego prowadzenie w szkole.

8a) Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje za pośrednictwem kuratora oświaty do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

8b) Dyrektor gimnazjum przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu za pośrednictwem kuratora oświaty ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9)      (uchylony).

10)  (uchylony).

11)  (uchylony).

12)  (uchylony).

 

 

36. Warunki pobytu w gimnazjum zapewniają uczniom bezpieczeństwo.

1)        Dyrektor Gimnazjum, nauczyciele i pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

2)        Dyrektor szkoły odpowiada nie tylko za stworzenie warunków do bezpiecznych zajęć w szkole i organizowanych poza szkołą, ale także za uświadomienie nauczycielom zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

3)        Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie np. pęknięte lub rozbite okno, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty i narzędzia, musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu Gimnazjum.

4)        Należy kontrolować obecność uczniów na lekcji oraz reagować na nagłe „znikniecie” ucznia ze szkoły.

5)        Nie wolno pozostawiać uczniów bez opieki, wysyłać ich poza obręb klasy i szkoły bez nadzoru (w czasie lekcji i przerw uczniowie nie mają prawa opuszczać terenu szkoły).

6)        Nie wolno usuwać ucznia z klasy, traktując to jako karę za złe zachowanie.

7)        Nie wolno pozostawiać uczniów na przerwie w klasie. Nauczyciel po dzwonku wchodzi pierwszy i wychodzi ostatni, zamykając klasę na klucz.

8)        W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika) każdy prowadzący zajęcia musi zadbać szczególnie o:

a)    wyłączenie głównego zaworu gazu (gaz nie może dochodzić do palników czy kuchenek po zakończeniu zajęć);

b)    wyłączenie napięcia prądu elektrycznego ze stanowisk uczniowskich;

c)    zabezpieczenie maszyn i urządzeń;

d)    kontrolowanie, czy gaśnica i koc azbestowy znajdują się we właściwym (tj. widocznym i dostępnym miejscu);

e)    uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących;

f)     opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów.

9)        W sali gimnastycznej, siłowni i na boiskach należy:

a)    sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć;

b)    zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;

c)    nauczyciele muszą dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów;

d)    podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela

e)    sprzęt sportowy wydaje nauczyciel lub upoważniony przez niego uczeń, pod kontrolą tegoż nauczyciela.

10)    W pracowniach, w których możliwe jest korzystanie z usługi dostępu do Internetu należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia,

11)    Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

12)    Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”.

13)    System monitoringu CCTV jest zgłoszony do właściwej miejscowo komendy policji.

14)    Monitoring  wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób i mienia.

15)    Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Gimnazjum.

16)    Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych gimnazjum:

a)      Monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeń, jak: przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne.

b)      System monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych (łamanie Statutu i regulaminów), ustaleniu sprawców zachowań ryzykownych.

c)      Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną w szczególności w celu wyeliminowania przejawów oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowań na terenie gimnazjum.

d)      Monitoring wizyjny ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, a także do wykorzystania wybranych materiałów do prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów.

e)      O udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje Dyrektor Gimnazjum lub upoważniony przez Dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje każdorazowo Dyrektor Gimnazjum na pisemny wniosek instytucji.

37. Nauczyciel jest bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci również w czasie wycieczek i zajęć poza terenem szkoły:

1)        Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie miasta na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub turystyczno-krajoznawcze powinien być zapewniony przynajmniej jeden nauczyciel dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.

2)        Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miasto powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.

3)        Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna dorosła osoba nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

4)        Liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno-sportowych nie powinna przekraczać 20 uczestników na jednego wychowawcę. W przypadku treningu terenowego, wysokogórskiego, żeglarskiego, wioślarskiego na jednego wychowawcę nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują mniejszej liczebności uczestników.

5)        W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

6)        Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych, wycieczek, itp. określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

7)        Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia, sprzęt i zapewnieniu opieki i bezpiecznych warunków pracy.

38. Zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych służą dyżury nauczycielskie. Nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom (bójki, wchodzenie na wysokie konstrukcje, drzewa, most, rzekę, rzucanie kamieniami, itp.):

1)        Dyżur nauczycielski rozpoczyna się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, a kończy po opuszczeniu przez wszystkich uczniów budynku szkoły;

2)        Dyżury nauczycielskie rozliczane są czasowo proporcjonalnie do ilości godzin;

3)        Nauczyciel dyżurujący ponosi bezpośrednio odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na całym powierzonym odcinku (dyżurami objęte są boiska szkolne, podwórko od strony szatni, szatnia, parter, I i II piętro, ciągi komunikacyjne);

4)        Nauczyciel opuszcza miejsca dyżuru dopiero po dzwonku na lekcje;

5)        Dyżury za nieobecnych nauczycieli sprawują nauczyciele pełniący za nich płatne lub bezpłatne zastępstwa na zajęciach dydaktycznych;

6)        Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe;

7)        Projekt planu dyżurów przygotowuje Wicedyrektor Gimnazjum.

39. W celu zapobiegania zagrożeniu młodzieży patologiami społecznymi w Gimnazjum realizowany jest program profilaktyczny stanowiący załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły.

1)        Program profilaktyczny precyzuje zadania dotyczące:

a)      uświadamiania skutków działania nikotyny, alkoholu, środków odurzających na organizm ludzki oraz wyjaśnia zjawiska zależności od tych środków;

b)      kształcenia umiejętności przeciwstawiania się używaniu nikotyny, alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz propagowania idei abstynencji;

c)      udzielania indywidualnej pomocy w przezwyciężeniu trudności powodujących zagrożenie uzależnieniem;

d)      organizowania środowiska wychowawczego, zajęć społecznie aktywizujących, psychokorekcyjnych, dla uczniów zagrożonych uzależnieniem ,  we  współdziałaniu z rodzicami, opiekunami i instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, zwłaszcza zajmującymi się zapobieganiem narkomanii;

2)        W razie powstania okoliczności świadczących o zagrożeniu ucznia uzależnieniem, Gimnazjum jest zobowiązane nawiązać ścisłą współpracę z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a w razie potrzeby – z właściwą placówką służby zdrowia w celu podjęcia odpowiednich środków zaradczych.

40. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, Gimnazjum organizuje świetlicę, której celem jest stosownie do funkcji i potrzeb zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystości i dbałości o zachowanie zdrowia, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania, kształtowanie nawyków kultury życia na co dzień, racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego, rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

41. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

1)       W miarę możliwości organizacyjnych Gimnazjum, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.

2)       Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3)       Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i warunków środowiskowych.

4)       Szczegółowe zadania wychowawcy klasy oraz tryb odwoławczy ze stanowiska wychowawcy określają postanowienia zawarte w § 39 Statutu Gimnazjum.

42. W celu zapewnienia każdemu uczniowi szkoły profesjonalnej pomocy w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych; nauczycielom – wsparcia w prowadzeniu zajęć zawodoznawczych, a rodzicom – dostarczania informacji, mających zasadniczy wpływ na decyzje zawodowe ich dzieci można utworzyć stanowisko szkolnego doradcy zawodowego.

1)        Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy

a)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

b)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla poziomu kształcenia gimnazjalnego,

2)        Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

a)      rynku pracy,

b)      trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c)      wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,

d)      instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e)      alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,

f)       programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

3)        Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

4)        Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do samodzielnego, świadomego planowania kariery, podjęcia roli zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

5)        Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-zawodowych i urzędach pracy, lekarzy itp.

6)        Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.

7)        Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami.

8)        Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

a)    tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,

b)   realizacji zadań z zakresy przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

9)        Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

10)    Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, video itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

11)    Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa (Kuratorium Oświaty, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, powiatowym urzędem pracy, przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców).

§ 7d. Tradycja szkolna

1. Gimnazjum posiada sztandar, który jest wprowadzany na ważne uroczystości szkolne oraz lokalne o charakterze historyczno-patriotycznym.

2. Sztandar wprowadza poczet sztandarowy złożony z trójki uczniów – chłopca i dwóch dziewcząt – ubranych w strój galowy.

3. Skład pocztu sztandarowego (oraz pocztu zastępczego) zatwierdza Rada Pedagogiczna najpóźniej na rocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym.

4. Kandydatów do reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym wyłania się w porozumieniu z wychowawcami klas drugich spośród uczniów reprezentujących właściwą postawę uczniowską.

5. Tradycję szkolną stanowią następujące uroczystości:

1)      inauguracja roku szkolnego dla uczniów gimnazjum,

2)      dzień integracyjny dla uczniów klas pierwszych,

3)      pasowanie na uczniów pierwszych klas gimnazjum,

4)      dzień otwarty dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych,

5)      uroczyste pożegnanie absolwentów.


Rozdział III - ORGANY GIMNAZJUM

§8. Organami Gimnazjum są:

1.      Dyrektor Gimnazjum,
2.      Rada Pedagogiczna,
3.      Rada Rodziców,
4.      Samorząd Uczniowski.

§9. Dyrektor Gimnazjum

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Gimnazjum.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Gimnazjum.

4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.

5. Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:

1)        w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Gimnazjum:

a)      przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

b)      podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów; wnioskowania do Kuratora Oświaty o skreślenie ucznia z listy

c)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji;

d)      dokonywanie oceny pracy nauczycieli;

e)      nadawanie w drodze decyzji administracyjnej nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego;

f)       sprawowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie

g)      powierzanie stanowiska Wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w placówce oraz odwoływanie z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;

h)      organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

i)        podejmowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Gimnazjum;

2)        w zakresie spraw organizacyjnych:

a)      opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum;

b)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;

c)      ustalenie planu dyżurów nauczycielskich;

d)      podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

e)      rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami;

3)        w zakresie wspierania uzdolnień:

a)      zapewnienie optymalnych warunków realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień – rozwijanie bazy szkoły w miarę pozyskiwanych środków budżetowych i pozabudżetowych,

b)      nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania edukacyjne i wychowawcze szkoły, szczególnie w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,

c)      pozyskiwanie sponsorów dla inicjatyw wymagających dofinansowania,

d)      współpraca z samorządem lokalnym,

e)      uczestniczenie w pracach Szkolnego Zespołu ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień,

f)       motywowanie nauczycieli,

g)      zapewnienie nauczycielom możliwości systematycznego doskonalenia się w zakresie wspierania uzdolnień,

h)      monitorowanie i ewaluacja działań szkoły w zakresie wspierania uzdolnień;

4)        w zakresie spraw finansowych:

a)      opracowywanie planu finansowego Gimnazjum;

b)      przedstawianie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

c)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

5)        w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Gimnazjum;

b)      organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

c)      organizowanie i nadzorowanie Sekretariatu Gimnazjum i pracowników obsługi, działalności świetlicy szkolnej, dowożenia i dożywiania uczniów;

d)      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych;

e)      organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;

f)       organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

6)        w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a)      zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;

c)      przeprowadzanie próbnej ewakuacji we współpracy z właściwymi organami.

6. Dyrektor jest zobowiązany do sprawowania szczególnej opieki nad nauczycielami poprzez:

1)        umożliwienie im korzystania z niezbędnych materiałów pomocniczych do realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania oraz zbioru przepisów prawnych określających zadania nauczycieli, ich status prawny i uprawnienia;

2)        tworzenie możliwości korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego, organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz w ramach WDN;

3)        systematyczne hospitowanie nauczyciela rozpoczynającego pracę i udzielanie mu fachowego instruktażu pohospitacyjnego;

4)        Dyrektor może zwolnić nauczyciela rozpoczynającego pracę od innych obowiązków, poza realizacją obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych jeżeli uzna za stosowne;

5)        Dyrektor szkoły:

a)        nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna,

b)        zatwierdza plan rozwoju zawodowego, który nauczyciel realizuje w okresie stażu,

c)         dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego

-            w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców

-            w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W zakresie, o którym mowa w ust.7, Dyrektor w szczególności:

1)        decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum;

2)        decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum;

3)        decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych, w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum;

4)        określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

5)        współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a)      zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Gimnazjum;

b)      ustala:

-        regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły;

-        regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

c)      ustala plan urlopów pracowników Gimnazjum nie będących nauczycielami;

6)        administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

8. Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.

9. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

10. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ nadzorujący.

11. W wykonaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.

12. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Gimnazjum.

13. Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”.

15. Dyrektor szkoły powołuje na rok szkolny zespoły przedmiotowe, wychowawcze i inne zespoły problemowo-zadaniowe.

§ 10. Rada Pedagogiczna

1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Gimnazjum.

5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)        sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej;

2)        wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;

3)        kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

4)        zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Gimnazjum.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2)        zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum;

5)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, skierowania ucznia do klasy przysposabiającej do zawodu, w szczególnych przypadkach przenoszenia do równoległej klasy,

6)        wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych z jednego lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

7)        zatwierdzanie szkolnych regulaminów wewnętrznych,

8)        zatwierdzanie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników:

a)      Rada Pedagogiczna przygotowuje szkolny zestaw programów i podręczników, pamiętając, że nie może być ich więcej niż 3 dla danego przedmiotu, i przekazuje do zaopiniowania Radzie Rodziców;

b)      Rada Pedagogiczna przyjmuje szkolny zestaw programów i podręczników w drodze uchwały;

c)      do dnia 30 czerwca dyrektor szkoły podaje zestaw programów i podręczników do publicznej wiadomości.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)        organizację pracy Gimnazjum, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)        projekt planu finansowego Szkoły;

3)        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)        propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)        (uchylony);

6)        propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji w szkole;

7)        podjęcie w Gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy;

8)        propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

8. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

9. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)        może wnioskować o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

2)        deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

10. Rada Pedagogiczna wykonuje także sformułowane w przepisach prawa szkolnego zadania Rady Szkoły – do czasu jej utworzenia w Gimnazjum.

11. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 6, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1)        uchwala i nowelizuje Statut;

2)        występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).

12. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nie utworzonej Rady Szkoły, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:

1)        przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu;

2)        przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Szkole.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

15. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

16. Rada Pedagogiczna może powołać spośród siebie trzech członków zespołu konsultacyjnego jako organu doradczego przy rozwiązywaniu ważniejszych problemów szkoły.

17. Na stałe Rada Pedagogiczna powołuje Komisję Klasyfikacyjną, Komisję Socjalną, Zespół Wychowawczy, działające w oparciu o regulaminy zgodne ze Statutem Gimnazjum.

§ 11. Rada Rodziców

 

1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebrania rodziców uczniów danego oddziału.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Gimnazjum.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

6. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

1)        w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor;

2)        w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.

7. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

8. Drugi termin Zgromadzenia ogółu Rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

9. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

10. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

1)        Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor;

2)        osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców.

3)        osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

11. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalone w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1)        termin i miejsce Zgromadzenia,

2)        stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3)        listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4)        przyjęty porządek obrad,

5)        treść podjętych uchwał,

6)        podpisy prowadzącego i protokolanta.

12. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):

1)        połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia,

2)        1/3 rodziców – w drugim terminie Zgromadzenia.

13. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

14. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust.12, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu rodziców.

15. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie.

16. Zadania Rady Rodziców obejmują:

1)        występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

2)        uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

3)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5)        pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań szkoły,

6)        współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

7)        pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

8)        współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

9)        współpracę ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

10)    udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,

11)    organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

12)    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą i wspieranie uczniowskich uzdolnień,

13)    występowanie z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora,

14)    opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela w związku z jego awansem zawodowym;

14a) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

15)    Na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela; wniosek ten ma charakter wiążący dla Dyrektora.

17. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców). Dyrektor w miarę możliwości udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

18. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa Regulamin, który ustala między innymi:

1)        kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców,

2)        organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

3)        tryb podejmowania uchwał,

4)        zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.

19. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

20. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

1)        Dyrektor Gimnazjum, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas mają obowiązek:

a)      zapoznać rodziców na zebraniach zorganizowanych we wrześniu każdego nowego roku szkolnego z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,

b)      zapoznać ich z systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c)      zapoznać z zasadami realizowanych w klasie programów edukacyjnych, programu wychowawczego i przyjętych standardów osiągnięć, Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień,

d)      udzielać w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce, pracy z uzdolnieniami,

e)      udzielać porad w sprawach pracy z uzdolnieniami, wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

2)        Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinii na temat pracy Gimnazjum.

3)        Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze zwykle odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 12. Samorząd Uczniowski

 

1. Wszyscy uczniowie Gimnazjum, z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

2. Najwyższą władzę Samorządu Uczniowskiego jest Zgromadzenie Ogółu Uczniów Gimnazjum.

1)        Funkcję najwyższej władzy Samorządu Uczniowskiego może spełniać także Sejmik Samorządu Uczniowskiego, który tworzą Klasowe Rady Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a)      Przewodniczący KRSU,

b)      Zastępca Przewodniczącego KRSU,

c)      Sekretarz KRSU,

d)      Skarbnik KRSU,

3. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)        Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a)      Przewodniczący SRSU

b)      Zastępca Przewodniczącego SRSU,

c)      Sekretarz SRSU,

d)      Skarbnik SRSU,

e)      (uchylony).

2)      (uchylony).

3)      (uchylony).

4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Gimnazjum.

5. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Gimnazjum.

6. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

7. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.

8. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

10. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

11. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich praw uczniów jak:

1)        prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, z jego celami i stawianymi wymogami,

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny wiedzy, umiejętności i zachowania,

3)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)        prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)        prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)        prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

12. Samorząd Uczniowski ponadto:

1)        może występować z wnioskiem do Dyrektora Gimnazjum w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

2)        przeprowadza wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, ocenia jego pracę, może wystąpić z wnioskiem o odwołanie go z funkcji;

3)        wydaje opinię w sprawie skreślenia z listy uczniów;

4)        może wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela (np. na prośbę dyrektora lub nauczyciela, którego praca jest oceniana);

5)        reprezentuje interesy uczniów z zakresie:

a)      oceniania, klasyfikowania i promowania,

b)      form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad określonych w dalszej części Statutu.

§ 13. Wicedyrektor

1. W Gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora (jeden wicedyrektor na 12 oddziałów).

1)        Dyrektor Gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2. Wicedyrektor podlega bezpośrednio Dyrektorowi, wspomaga go w kierowaniu szkołą zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji, a w szczególności:

1)        zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2)        sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą szkoły, podlegają mu pracownicy pedagogiczni oraz uczniowie, czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów,

3)        zapewnia warunki do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania, ukierunkowuje wysiłek nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy poprzez organizowanie szkoleń, zajęć warsztatowych, konkursów przedmiotowych, itp.

4)        ustala przydział czynności dodatkowych dla pracowników pedagogicznych oraz czuwa nad ich realizacją,

5)        nadzoruje pracę pedagoga, psychologa oraz Szkolnego Zespołu ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień,

6)        opracowuje analizy i ocenia efekty kształcenia i wychowania, sporządza okresowe sprawozdanie z działalności szkoły,

7)        nadzoruje prace organizacji uczniowskich,

8)        przygotowuje projekty:

a)      tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

b)      planu dyżurów nauczycielskich,

c)      planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,

d)      przydziału czynności dydaktycznych nauczycieli (arkusza organizacyjnego),

e)      kalendarza imprez,

f)       ocen pracy nauczycieli,

g)      innych dokumentów usprawniających pracę Rady Pedagogicznej

9)        sporządza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

10)    rozlicza godziny ponadwymiarowe,

11)    organizuje zajęcia pozalekcyjne,

12)    wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Gimnazjum,

13)    organizuje współpracę ze szkołami i innymi instytucjami wspierającymi uzdolnienia,

14)    organizuje współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym: samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi, instytucjami statutowo działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, instytucjami kulturalno-oświatowymi,

wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla pracowników pedagogicznych Gimnazjum.

§ 14. (uchylony)

§ 15. Zasady rozwiązywania konfliktów.

 

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i nadzorujący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Gimnazjum tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor Gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

2. W sprawach spornych ustala się co następuje:

1)        uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego albo bezpośrednio do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia,

2)        przewodniczący SU w porozumieniu ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia oraz w  uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia rozstrzyga sporne kwestie,

3)        sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 


Rozdział IV - ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 16. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest rok szkolny podzielony na dwa semestry.

§ 17. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dodatkowych dni wolnych od tych zajęć określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o organizacji roku szkolnego obowiązujące w danym roku szkolnym.

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca.

2. Pierwszy semestr trwa od początku roku szkolnego do końca trzeciego tygodnia stycznia, a drugi semestr od początku czwartego tygodnia stycznia do końca roku szkolnego.

3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 23 grudnia wypada w poniedziałek.

4. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza Minister Edukacji Narodowej.

5. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy się w najbliższy wtorek po świętach.

6. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczny cno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

7. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć, o których mowa w ust. 7 mogą przypadać:

1)        w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

2)        w dni świąt religijnych nie będących ustawowo wolnymi od pracy,

3)        w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

9.  Dyrektor w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Niezależnie od dni, o których mowa w ust. 7, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

11. W dniach, o których mowa w ust. 7 i 10 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych, o których informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

§ 18. Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:

1.      plan pracy Gimnazjum,

2.      arkusz organizacji Gimnazjum,

3.      tygodniowy rozkład zajęć.

§ 19. Plan pracy Gimnazjum określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 20. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.

1.      Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 21. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 22. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

     § 22a.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)        obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)         zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)        zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

§ 23. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć  artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego (2 jednostki lekcyjne).

3. W czasie  trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – dziesięciominutowe oraz dwie przerwy piętnastominutowe.

4. Proces dydaktyczny dokumentuje się w formie dziennika elektronicznego.

5. W szkole, do przeprowadzania testów i sprawdzianów, wykorzystywany jest system TESTICO. Testy i sprawdziany przeprowadzane są także przy pomocy platformy FRONTER. Oceny z tych sprawdzianów oraz testów równoważne są z ocenami z testów przeprowadzanymi drogą tradycyjną.

 § 24. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział liczący od 24 do 30 osób.

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

1)        Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowe lub międzyklasowej z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka obcego oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

1a) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęcia informatyki w grupach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. - DODANO

2)        W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3)        Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, nie więcej niż 26 uczniów.

§ 25. (uchylony).

§ 25a. Gimnazjum zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników albo materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik, a także do materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

1. Dyrektor ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego pionu przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

2. Dyrektor corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

3. Szczegółowe uregulowania udostępniania uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowym określa Regulamin Biblioteki Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu.

§ 25b. Nauczanie odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania dopuszczonych do użytku przez Dyrektora szkoły.

§ 26. (uchylony)

 

§ 27. Uczeń, który:

1. ukończył 15 rok życia i nie rokuje ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, na prośbę rodzica (opiekuna prawnego) i za zgodą rady pedagogicznej, wydanej w formie uchwały może kontynuować naukę w gimnazjum przyuczającym do zawodu.

2. najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył 16 lat i ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną, lub nie rokuje ukończenia gimnazjum dla młodzieży na prośbę rodzica (opiekuna prawnego) i za zgodą rady pedagogicznej, wydanej w formie uchwały może kontynuować naukę w gimnazjum dla dorosłych.

§ 28. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły, Gimnazjum organizuje świetlicę.

1. Świetlica jest czynna w dni nauki szkolnej w godzinach przywozów i odwozów, w godzinach dostosowanych do faktycznych potrzeb, oczekiwania na rozpoczęcie lekcji.

2. Do zadań wychowawców świetlicy należy w szczególności:

1)        sprawowanie opieki nad uczniami przed i po zajęciach,

2)        pomoc w odrabianiu zadań domowych,

3)        organizowanie zajęć integracyjnych i terapeutycznych,

4)        organizowanie czasu wolnego – gier i zabaw,

5)        pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,

6)        stworzenie możliwości spożycia posiłku.

3. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.

1)        liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

4. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.

5. Świetlica może organizować zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży nie będących jej wychowankami np.:

1)        imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe i inne),

2)        poradnictwo dla rodziców.

6. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy, zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych.

7. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są wychowawcy świetlicy.

8. Liczbę etatów pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi świetlicy ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym Gimnazjum organ prowadzący szkołę.

9. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1)        roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy,

2)        (uchylony),

3)        tygodniowy rozkład zajęć,

4)        (uchylony),

5)        karty zgłoszeń uczniów do świetlicy,

6)        dzienniki zajęć (jeden na grupę),

7)        (uchylony),

8)        (uchylony),

9)        (uchylony),

10)    w ramach czynności dodatkowych wychowawca świetlicy prowadzi Kronikę Gimnazjum.

10. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin.

 

§ 29. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na parterze budynku.

2. Do zadań bibliotekarza należy:

1)        opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki,

2)        prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

3)        określenia godzin wypożycznia książek przy zachowaniu zasady dostepności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

4)        organizowanie konkursów czytelniczych,

5)        przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

6)        współpraca z nauczycielami Gimnazjum,

7)        prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

8)        zakup i oprawa książek,

8a)  ewidencjonowanie i wypożyczenie uczniom gimnazjum bezpłatnych podręczników,

9)        gromadzenie literatury na temat pracy z uzdolnieniami, sytematyczne informowanie o nowościach wydawniczych i publikacjach w czasopismach fachowych informacji z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki poszczególnych przedmiotów.

3. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

1)        godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

2)        godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.

 

§ 30. (uchylony)

§ 31. Realizacji celów statutowych Gimnazjum służy posiadana infrastruktura edukacyjna i sportowa.

 

1. Szkoła dysponuje następującą bazą:

1)        16 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

2)        2 sale gimnastyczne wraz z zapleczem,

3)        boisko szkolne typu „Orlik”,

4)        pomieszczenia biblioteczne,

5)        świetlicę szkolną,

6)        zapleczem kuchennym z jadalnią,

7)        szatnie,

8)        sekretariat,

9)        gabinety Dyrektora i Wicedyrektora,

10)    gabinet referenta ds. kadr,

11)    gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej,

12)    gabinet terapii psychologiczno-pedagogicznej,

13)    gabinet pedagoga szkolnego,

14)    gabinet psychologa szkolnego.

2. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę ci najmniej 18oC.

3. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 2 dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący.

4. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1)        temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15oC lub jest niższa,

2)        wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

 


Rozdział V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 32. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum określają odrębne przepisy.

2. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

3. Możliwe są następujące stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

1)        nauczyciel stażysta,

2)        nauczyciel kontraktowy

3)        nauczyciel mianowany

4)        nauczyciel dyplomowany

4. Zasady awansu zawodowego nauczycieli określają odrębne przepisy.

5. Nauczycielowi w trakcie lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przysługuje status funkcjonariusza publicznego.

1)        Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły zobowiązani są z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone.

  

§33. W Gimnazjum tworzy się następujące stanowiska administracji:

 

1.      Sekretarz szkoły,

2.      Referent ds. kadr,

3.      Referent szkolny.

 

§ 34. W Gimnazjum mogą być tworzone następujące stanowiska obsługi:

 

1.      sprzątaczka,

2.      szatniarz,

3.      konserwator,

4.      woźny.

 

§ 35. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz współpraca z innymi pracownikami szkoły w działaniach zapewniających bezpieczeństwo Uczniów Gimnazjum. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Gimnazjum.

 

§ 36. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, przekazuje uczniom zintegrowany system wiedzy, umiejętności i postaw.

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej ucznia. Nauczyciel, po otrzymaniu informacji o podejrzeniu stosowania przemocy wobec ucznia w rodzinie, ma obowiązek powiadomić wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

3. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1)        sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie zdrowie i bezpieczeństwo. W związku z tym między innymi:

a)      uczestniczy w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy,

b)      na każdej lekcji kontroluje obecność uczniów,

c)      w czasie zajęć cały czas przebywa z uczniami,

d)      pełni dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem.

2)        zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a)      realizację obowiązujących programów nauczania,

b)      stosowanie nowatorskich form i metod,

c)      systematyczne przygotowanie się do zajęć,

d)      pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

e)      dbałość o poprawność językową uczniów,

f)       właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

g)      systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy; dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,

h)      sprawowanie opieki nad uczniami realizującymi projekt edukacyjny,

i)        prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów,

j)        zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy,

k)      udział z zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawia spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno –pedagogicznej jego wychowankom.

3)        wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, tworzy w umysłach uczniów spójny obraz świata,

4)        udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

4. W zakresie wspierania uzdolnień do obowiązków nauczyciela przedmiotu należy:

1)        diagnoza osiągnięć i potrzeb uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu,

2)        monitorowanie postępów i dokumentowanie osiągnięć uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu,

3)        identyfikacja uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauczanego przedmiotu z wykorzystaniem Zestawu Kontrolnego do Rozpoznawania Zdolności,

4)        tworzenie w oparciu o wyniki diagnozy typów inteligencji i stylów uczenia się uczniów, właściwego środowiska dla uczenia się w poszczególnych zespołach klasowych; stymulowanie rozwoju, wspieranie i motywowanie uczniów,

5)        natychmiastowe przekazywanie informacji o sukcesach uczniów liderowi zespołu przedmiotowego, wychowawcy klasy, liderowi wspierania uzdolnień,

6)        stosowanie różnorodnych strategii nauczania i uczenia się, dostosowywanie ich do potrzeb uczniów, motywowanie uczniów i promowanie osiągnięć, stwarzanie im okazji do prezentacji swoich mocnych stron,

7)        rozwijanie twórczych postaw uczniów m.in. poprzez stwarzanie sytuacji problemowych,

8)        systematyczne doskonalenie metod i form pracy z uczniem zdolnym,

9)        systematyczne doskonalenie zawodowe w zakresie wspierania uzdolnień,

10)    stwarzanie uczniom okazji do prezentacji swoich osiągnięć (organizowanie konkursów, przeglądów, prezentacji, apeli, wystaw itp.).

5. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w szczególności poprzez:

1)        samokształcenie,

2)        aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

1)        udział w pracach zespołu przedmiotowego,

2)        korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

6. Ponadto nauczyciel winien służyć pomocą rozpoczynającym pracę pedagogiczną.

7. Nauczyciel może pełnić funkcję opiekuna stażu.

1)        Do obowiązków opiekuna stażu należą:

a)   pomoc w przygotowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,

b)   pomoc w realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,

c)    opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

d)   udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

8. Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie. Procedurę oceny pracy nauczyciela określa Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela Gimnazjum nr 1.

 

§ 37. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

 

1. przedstawiają dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych na dany etap edukacyjny uwzględniający całość podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego oraz potrzeby i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony,

1a. podejmują decyzję o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych lub bez ich zastosowania,

1b. przy wyborze podręcznika, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów,

2. ustalają wymagania edukacyjne,

3. opracowują kryteria i zasady oceniania,

4. opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

5. zapewniają opiekę psychologiczno-pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

§ 38. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe również w ramach WDN.

 

1. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych.

1)        Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych.

2)        Nauczyciele prowadzący zajęcia w jednym oddziale tworzą zespół; pracę nauczycieli koordynuje wychowawca, który dokumentuje współpracę w teczce wychowawcy.

3)        Zespół wychowawczy tworzą wicedyrektor, pedagog, wychowawca świetlicy, koordynator ds. bezpieczeństwa oraz w każdym nowym roku szkolnym pracować w nim będą wychowawcy poszczególnych klas.

4)        Zespoły zadaniowe może powoływać Dyrektor do wykonania określonych zadań.

2. Pracą zespołu kieruje lider wyłoniony spośród członków zespołu.

3. Skład osobowy poszczególnych zespołów określa dyrektor uwzględniając specyfikę nauczanych przez nauczycieli przedmiotów i rodzaj zadań do wykonania.

4. Zespoły przedmiotowe pełnią funkcję:

1)        doradczą dla dyrekcji Gimnazjum,

2)        doskonalącą dla nauczycieli,

3)        programującą,

4)        koordynującą,

5)        weryfikacyjną.

4a. Skład osobowy zespołów może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

 

5. Cele i zadania zespołów:

1)        zespół przedmiotowy:

a)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

b)      wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

c)      wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć dla poszczególnych przedmiotów w celu stymulowania rozwoju uczniów,

d)      organizowanie różnych wydarzeń sprzyjających rozwojowi ucznia (propozycje w harmonogramie pracy zespołu),

e)      wprowadzanie ciekawych, nowych metod nauczania, realizacja projektów, organizacja wydarzeń artystycznych, konkursów, kształcenie właściwych postaw,

f)       wypracowanie autorskich, innowacyjnych scenariuszy lekcji, programów wspierających (zajęcia otwarte, wzajemne wsparcie),

g)      współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

h)      współdziałanie przy opracowywaniu projektów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

i)        realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w sprawach metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum.

2)        zespół nauczycieli uczących w danej klasie:

a)      analiza sytuacji wychowawczej w klasie i problemów wychowawczych i wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów,

b)      wymiana doświadczeń z zakresu organizacji procesu wychowawczego i ustalenie metod i form pracy z uczniami i zespołem klasowym oraz ich rodzicami,

c)      przygotowanie planów pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym dla uczniów z trudnościami w nauce i uczniów uzdolnionych,

d)      wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów i zespołu klasowego,

e)      wnioskowania do Dyrektora Gimnazjum i Rady Pedagogicznej w sprawach wychowawczych i opiekuńczych.

 

3)        zespół wychowawczy:

a)      diagnozowanie i monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole,

b)      omawianie z Dyrekcją szkoły bieżących problemów wychowawczych,

c)      współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze,

d)      wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego,

e)      ewaluacja realizacji zadań wychowawczych,

f)       współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę,

g)      konsultacje z wychowawcami, monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach,

h)      opracowanie zasad współpracy z Sądem Rodzinnym i policją,

i)        organizowanie spotkań z uczniami i rodzicami w przypadkach trudnych wychowawczo,

j)        diagnozowanie potrzeb uczniów i ich rodzin, wskazywanie możliwości pomocy (PPP, GKRPA, PCPR, OPS, KPP).

4)        zespół problemowo-zadaniowy:

a)      organizowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej, wynikających z przyjętych w szkole obszarów i standardów pracy,

b)      przygotowanie narzędzi badawczych,

c)      opracowanie raportów, realizacja przydzielonych im zadań.

6. Pracą zespołu nauczycielskiego w ramach WDN kieruje lider Zespołu Przedmiotowego powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

1)        Lider ZPWDN:

a)      współuczestniczy w opracowywaniu planu pracy szkoły,

b)      planuje pracę zespołu,

c)      organizuje i prowadzi pracę zespołu,

d)      koordynuje realizację zadań zespołu,

e)      kontroluje realizację zadań zespołu,

f)       czuwa nad korelacją międzyprzedmiotową,

g)      obserwacje lekcje członków zespołu

h)      zachęca nauczycieli do dzielenia się swoimi osiągnięciami

i)        służy radą i pomocą kolegom z zespołu; zachęca do efektywnego uczenia się i nauczania, stosowania na lekcjach nowoczesnych metod aktywizujących,

j)        przekazuje wnioski dyrektorowi pomagając w ocenie pracy nauczyciela, ocenie dorobku zawodowego za okres stażu, proponuje kandydatów do nagród,

k)      ocenia efektywność prowadzonych szkoleń.

2)        W zakresie wspierania uzdolnień do zadań lidera ZPWDN należy:

a)      opracowywanie okresowych, zbiorczych zestawień osiągnięć uczniów z przedmiotów danego zespołu.

b)      uczestniczenie w pracach Szkolnego Zespołu ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień.

7. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie WDN w szkole jest powoływany przez Dyrektora koordynator WDN, który:

1)        przyjmuje odpowiedzialność za  określenie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli i dokonuje wszelkiego niezbędnego rozpoznania poprzedzającego ten proces,

2)        bierze pod uwagę osobiste potrzeby nauczycieli w zakresie rozwoju zawodowego oraz kariery zawodowej  i uwzględnia je w programach szkoleniowych,

3)        opracowuje i wdraża szkolenia odbywające się na miejscu,

4)        monitoruje wewnętrzne szkolenia oraz postępy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach poza szkolą (również odbywających studia),

5)        nadzoruje ewaluację WDN oraz pomaga w ocenie kształcenia zaocznego, szczególnie w sensie jego praktycznego wykorzystania,

6)        koordynuje przekazywanie uzyskanej na różnych szkoleniach wiedzy pozostałym nauczycielom,

7)        dokonuje uzgodnień z pracownikami  DODN w kwestiach zapewnienia odpowiedniego zakresu, poziomu i efektywności programu doskonalenia nauczycieli,

8)        zapewnia odpowiednią „opiekę poszkoleniową” dla nauczycieli, którzy  odbyli jakąś formę szkolenia i potrzebne im środowisko wsparcia dla praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności;

9)        współuczestniczy w opracowywaniu planu pracy szkoły,

10)    koordynuje prezentacje osiągnięć uczniów,

11)    typuje kandydatury nauczycieli do nagród,

12)    wyraża opinię  w sprawach kadrowych.

8. W Gimnazjum funkcjonuje Szkolny Zespół ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień.

9. W skład Szkolnego Zespołu ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień wchodzą:

1)        Lider Wspierania Uzdolnień,

2)        Dyrektor Szkoły,

3)        Wicedyrektor Szkoły ds. Wychowawczych,

4)        Każdy przewodniczący zespołu przedmiotowego,

5)        Opiekun Samorządu Uczniowskiego,

6)        Opiekunowie kół zainteresowań,

7)        Pedagog szkolny,

8)        Psycholog szkolny,

9)        Ochotnicy.

10. Do zadań Szkolnego Zespołu ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień należy:

1)        diagnoza wstępna uzdolnień i zainteresowań na podstawie podań o przyjęcie do szkoły;

2)        diagnozowanie uzdolnień na podstawie obserwacji, zbieranie informacji na temat osiągnięć i postępów uczniów;

3)        organizowanie promocji osiągnięć uczniów i szkoły;

4)        koordynowanie działalności pozalekcyjnej szkoły;

5)        monitorowanie i dokumentowanie osiągnięć uczniów;

6)        opracowywanie okresowych sprawozdań nt. realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień;

7)        organizowanie prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów;

8)        gromadzenie i aktualizowanie literatury na temat pracy z uczniem zdolnym.

9)        organizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistami w zakresie wspierania uzdolnień, spotkań dla młodzieży z ludźmi sukcesu, pasjonatami, ludźmi różnych profesji;

10)    rozwijanie różnych form współpracy z innymi szkołami wspierającymi uzdolnienia.

11. Do obowiązków Szkolnego Lidera Wspierania Uzdolnień należy:

1)        koordynowanie działań szkoły w obszarze wspierania uzdolnień.

2)        kierowanie pracami Szkolnego Zespołu ds. Identyfikacji i Wspierania Uzdolnień.

3)        wspomaganie nauczycieli przedmiotów i wychowawców w sytuacjach wymagających konsultacji.

4)        opiniowanie inicjatyw i projektów edukacyjnych.

5)        aktualizowanie bazy danych o osiągnięciach i postępach uczniów.

6)        dokumentowanie osiągnięć.

7)        promocja osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią.

8)        nawiązywanie współpracy ze szkołami realizującymi programy wspierania uzdolnień.

9)        nawiązywanie współpracy z instytucjami.

10)    pozyskiwanie sponsorów.

11)    pomoc nauczycielom przedmiotów w tworzeniu odpowiedniego środowiska dla uczenia się.

12)    monitorowanie realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień.

13)    ewaluacja działań szkoły w zakresie Wspierania Uzdolnień.

12. Spośród członków Rady Pedagogicznej powoływany jest koordynator ds. bezpieczeństwa.

13. Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa należy:

1)        diagnozowanie rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa występujących na terenie szkoły, skali przemocy i negatywnych zachowań, przyczyn występowania zagrożeń,

2)        planowanie oddziaływań wychowawczych w zakresie bezpieczeństwa,

3)        koordynowanie współpracy wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa,

4)        pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów,

5)        współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych,

6)        dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa,

przedstawienie rocznego sprawozdania o bezpieczeństwie uczniów i szkoły na radzie pedagogicznej podsumowującej rok szkolny.

 

§ 39. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą” po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

1. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)        z urzędu;

2)        na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;

3)        na pisemny wniosek  co najmniej 2/3 Rodziców uczniów danego oddziału

2. Wniosek o odwołanie wychowawcy powinien zawierać konkretne zarzuty poparte odpowiednimi dowodami, wskazującymi niezgodność jego postępowania z obowiązującymi zasadami statutowymi czy normami etyczno-moralnymi.

1)        Wnioski, o których mowa w ust. 1 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

2)        Dyrektor podejmuje decyzje o ewentualnym odwołaniu wychowawcy po uprzednim zbadaniu zasadności przedstawionego wniosku poprzez zasięgnięcie opinii związków zawodowych, do których należy nauczyciel, komisji ds. pracowniczych, Samorządu Uczniowskiego, w uzasadnionych przypadkach ogólnego zebrania Rodziców danej klasy oraz po wysłuchaniu wychowawcy, którego dotyczy wniosek.

3)        W przypadku stwierdzenia drastycznego naruszenia dyscypliny pracy i zasad statutowych Gimnazjum Dyrektor kieruje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorze Oświaty.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Gimnazjum poprzez:

1)        tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój osobowy uczniów we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,

2)        przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3)        rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów w oparciu o zdobytą wiedzę,

4)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

5)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

6)        podejmowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Gimnazjum.

 4. W zakresie wspierania uzdolnień do obowiązków wychowawcy należy:

1)        diagnozowanie zainteresowań i osiągnięć uczniów z etapu szkoły podstawowej.

2)        diagnozowanie uzdolnień uczniów z wykorzystaniem Zestawu Kontrolnego do Rozpoznawania Zdolności.

3)        monitorowanie i dokumentowanie szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć wychowanków.

4)        współpraca w nauczycielami uczącymi w klasie, przekazywanie informacji, wyników badań służących identyfikacji i rozwojowi zainteresowań i uzdolnień uczniów.

5)        zapewnienie każdemu wychowankowi optymalnych warunków rozwoju osobowego; współpraca z rodzicami, psychologiem, pedagogiem, szkolnym liderem wspierania uzdolnień.

6)        diagnozowanie typów inteligencji i stylów uczenia się wychowanków.

7)        udzielanie pomocy uczniom w wyborze preferowanych sposobów nauki, w określeniu celów własnych i indywidualnych planów rozwoju osobowego.

8)        troska o ogólną sytuację wychowanków w szkole.

9)        rozwijanie twórczych postaw uczniów m.in. w ramach lekcji twórczości wg programu „Porządek i przygoda”.

10)    wspomaganie wychowanków w kształtowaniu wysokiej samooceny i wiary w siebie rodziców wykorzystaniem programu Ewy Sadowskiej „Psychoedukacja w gimnazjum”.

11)    pedagogizacja rodziców w zakresie wspierania uzdolnień.

12)    promocja osiągnięć wychowanków w szkole i środowisku lokalnym.

13)    wystosowywanie listów pochwalnych dla rodziców.

5. Ponadto zadania wychowawcy klasowego obejmują:

1)        W ramach pracy z wychowankami:

a)      obserwację zjawisk zachodzących w klasie; kształtowanie właściwych stosunków między uczniami, opartych na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

b)      wnikliwe poznawanie osobowości uczniów, ich indywidualnych możliwości, zainteresowań i potrzeb,

c)      dostarczenie wychowankom społecznie aprobowanych wzorów i modeli osobowości,

d)      rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

e)      utworzenie i nadzorowanie pracy zespołów uczniowskich (zgodnie z zainteresowaniami uczniów),

f)       wdrażanie uczniów do pełnienia ról społecznych – praca z Samorządem Uczniowskim,

g)      nadzorowanie przestrzegania Statutu Gimnazjum i wewnątrzklasowych konstytucji m.in. poprzez uruchomienie systemu kontroli społecznej w klasie,

h)      mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą (do samooceny, samokształcenia, samowychowania)

i)        utrwalenie i rozwijanie tradycji szkolnych i klasowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych, kontaktów ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym,

j)        budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego w ogóle, a rodziny, społeczności lokalnej i państwowej w szczególności,

k)      wspomaganie wzrastania uczniów w klimacie miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny,

l)        udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itp.

m)   organizuje pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,

n)      informuje pedagoga/psychologa lub dyrektora/wicedyrektora szkoły o podejrzeniu stosowania w rodzinie przemocy wobec ucznia.

2)        W ramach współpracy z rodzicami (opiekunami):

a)      konsultowanie programów wychowawczych,

b)      włączanie rodziców do rozwiązywania problemów wychowawczych,

c)      systematyczne informowanie o postępach w nauce i zachowaniu uczniów (w każdy pierwszy czwartek miesiąca, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące)

d)      powiadomienie o przewidywanym dla ucznia okresowym  (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,

e)      organizowanie spotkań rodziców z samorządem klasowym,

f)       włączanie rodziców w przygotowanie uroczystości klasowych,

g)      włączanie rodziców do prac społecznych i inwestycji w klasie,

h)      pedagogizacja rodziców (szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z trudnościami dzieci w nauce, preorientacji zawodowej).

 

6. Wychowawca w celu realizacji ww. zadań:

1)        diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków, otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)        opracowuje wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne, ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy, planuje i organizuje różne formy życia zespołowego (wycieczki, imprezy klasowe i szkolne, itp.),

3)        współdziała z nauczycielami uczącymi w podległym oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)        współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc.

 7. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczyciela wychowawcę obowiązują:

1)        znajomość Statutu, ustaw, regulaminów, instrukcji i programów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu wychowawczego,

2)        pogłębianie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, gromadzenie materiałów metodycznych i pomocy zapewniających podnoszenie atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć,

3)        udział w pracy zespołów samokształceniowych, kursach i szkoleniach organizowanych poza szkołą,

4)        organizowanie i udział w lekcjach koleżeńskich.

8. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej: dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, a także teczki wychowawcy, zeszyty obserwacji.

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga i psychologa szkolnego.

 


Rozdział VI - UCZNIOWIE gimnazjum

 

§ 40. Zasady rekrutacji uczniów.

 

1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

2. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje z urzędu wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Dyrektor Gimnazjum może na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wg określonych kryteriów.

4. Kryteria rekrutacyjne dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1)        W rekrutacji do gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100, w tym:

a)      40 pkt.: liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu),

b)     40 pkt.: liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego,

c)      20 pkt.: liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2)        Sposób przeliczania ocen na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w kryteriach rekrutacyjnych (język polski, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego)

a)      celujący – 8 pkt;

b)      bardzo dobry – 7 pkt;

c)      dobry – 5 pkt;

d)      dostateczny – 3 pkt;

e)      dopuszczający – 1pkt.

3)      Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. Przy czym:

a)      za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 2 pkt;

b)      za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w tym:

-        laureat konkursu – 5 pkt,

-        finalista konkursu – 3 pkt;

c)       za miejsca I–III  lub tytuły laureatów uzyskane w innych konkursach:

-        ogólnopolskich – 5 pkt,

-        wojewódzkich – 3 pkt,

-        powiatowych – 1 pkt,

d)      inne osiągnięcia (praca w samorządzie, w wolontariacie) – 1 pkt.

5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, a także laureaci Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych „Zdolny Ślązaczek” organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są do  gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów.

6. Terminy związane z rekrutacją do gimnazjum podawane będą na stronie internetowej szkoły na miesiąc przed rozpoczęciem procesu rekrutacji po podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów (…).

7. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

§ 41. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:

 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.

3. Wypoczynku podczas przerw.

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania  w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, oraz poszanowania własnej i cudzej godności.

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, poprzez udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystania według dostępnych form pomocy materialnej na warunkach określonych w odpowiednich regulaminach.

7. Nauki według indywidualnych programów nauczania (jeśli spełnia odpowiednie warunki).

8. Zwrócenia się do nauczyciela (w czasie lub po zakończeniu zajęć) z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.

9. Pomocy w nauce w postaci zajęć wyrównawczych, indywidualizacji pracy na lekcji oraz pomocy koleżeńskiej.

10. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego  i zawodowego, opieki socjalnej i materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych:

1)        ww. pomieszczenia, urządzenia i sprzęt szkolny może być udostępniony także uczniom poza zajęciami organizowanymi przez szkołę pod warunkiem, że zapewniona będzie opieka osoby dorosłej i pod nadzorem wyznaczonego przez Dyrektora pracownika szkoły, który dokonuje rozliczenia z ilości i jakości zdawanych udostępnionych urządzeń,

2)        odpłatność za korzystanie lub zniszczenia określa Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Rodziców w formie odrębnego zarządzenia,

12. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole:

1)        Dyrektor Gimnazjum, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża bądź odmawia wyrażenia zgody na działalność stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji, której celem statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Decyzję wydaje po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności danej organizacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców,

2)        obowiązuje zakaz działalności na terenie szkoły partii i organizacji politycznych, anarchistycznych i faszyzujących, wszelkich grup nieformalnych, których działalność może zakłócić harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów,

13. Znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania i korzystania z zawartych w nich praw, w szczególności do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

14. Wewnątrzszkolne ocenianie charakteryzują dalsze postanowienia Statutu.

 

§ 42. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, Regulaminie Szkoły oraz regulaminach szczegółowych, a zwłaszcza:

 

1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymaganiami nauczyciela, odrabiania prac domowych i przygotowywania się do zajęć szkolnych.

2. Usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości:

1)        Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu pięciu dni roboczych od jego powrotu do szkoły.

2)        Wychowawca usprawiedliwia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych na podstawie pisemnej informacji z czytelnym podpisem rodzica lub zwolnienia lekarskiego.

3)        O przewidywanej dłuższej niż 3 dni nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.

3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; okazywania szacunku i niesienia pomocy ludziom starszym, młodszym, słabszym i niepełnosprawnym, szanowania przekonań, poglądów i godności osobistej drugiego człowieka.

4. Kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się podczas przerw oraz w drodze do i ze szkoły.

5. Kulturalnego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych, nie utrudniania pracy nauczycielom, koleżankom i kolegom:

1)        wyłączania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (z telefonów można korzystać tylko podczas przerw międzylekcyjnych),

2)        nie korzystania z odtwarzaczy MP3, MP4 itp.,

3)        nie nagrywania dźwięku i obrazu bez zgody nauczyciela.

6. Troski o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów (niedopuszczalnie jest palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych środków uzależniających, przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji).

7. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.

8. Przeciwdziałania przemocy, wulgarności, dewastacji mienia oraz innym zjawiskom przez nieuczestniczenie w nich, słowną uwagę, powiadomienie osób dorosłych.

9. Przestrzegania zasad korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły.

10. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.

11. Wywiązywania się z obowiązków dyżurnego.

12. Noszenia odpowiedniego stroju z zachowaniem zasad estetyki i kultury osobistej.

1)        w stroju szkolnym obowiązują stonowane kolory i nieprzezroczyste tkaniny, poszczególne części garderoby powinny całkowicie zasłaniać tułów i uda do kolan, dozwolony jest krótki rękaw,

2)        obowiązują fryzury w naturalnych kolorach, bez ekstrawagancji, np. dredy, irokezy itp.

3)        na terenie szkoły uczniowi nie wolno nosić nakrycia głowy (kaptury, czapki itp.)

4)        niedozwolony jest makijaż twarzy i paznokci oraz noszenie więcej niż jednej pary małych kolczyków – wyłącznie w małżowinach usznych,

5)        uczniowie zobowiązani są do pozostawiania okryć wierzchnich w szatni i noszenia obuwia zmiennego,

6)        w dniach świąt i uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, egzamin gimnazjalny) obowiązuje strój galowy (biało-granatowy lub biało-czarny),

7)        ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 21 marca i 1 czerwca uczeń może przebywać na terenie szkoły w dowolnym stroju, przy zachowaniu ogólnie przyjętych zasad estetyki ubioru.

13. Naprawiania wyrządzonych szkód materialnych.

14. Godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

15. Dbania o honor i tradycję Gimnazjum.

16. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

17. Zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 16, o ile brak możliwości polubownego rozwiązywania problemu.

 § 42a. Uczeń pełnoletni w gimnazjum

1. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia gimnazjum lub ukończenia przez ucznia 18 roku życia. Uczeń pełnoletni może, na swój wniosek złożony do Dyrektora, kontynuować naukę w gimnazjum w przypadku wywiązywania się obowiązków uczniowskich i przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów za naruszenie zasad współżycia społecznego, negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską, łamania przepisów prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia się poprzez:

1)        nagminne wagary lub długotrwałą, nieusprawiedliwioną absencję lub

2)        lekceważenie nauki, polegające na otrzymaniu niedostatecznych ocen semestralnych i końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednich ocen z zachowania lub

3)        dopuszczenie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieże, wymuszenia, pobicia, zastraszania, fałszowanie dokumentów, agresja słowna) lub

4)        palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków i innych substancji psychotropowych lub

5)        toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne.

2. Skreślenie z listy uczniów następuje z końcem roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał pełnoletniość, jeśli nie wpłynął wniosek o możliwość kontynuowania przez niego nauki lub po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej dyrektora, z końcem semestru, w którym doszło do naruszenia przez ucznia prawa wewnątrzszkolnego, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

§ 43. Ocenianie Wewnątrzszkolne

 

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

1)        osiągnięcia edukacyjne,

2)        zachowanie ucznia,

3)        (uchylony).

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, z wykorzystaniem różnorodnych sposobów, poziomu i przyrostu wiedzy i umiejętności uczniowskich w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia prawa wewnątrzszkolnego, zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)        udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

3)        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)        dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6)        każda ocena szkolna ma ustaloną wagę:

a)      przedmioty szkolne podzielono na dwie grupy – przedmioty humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze oraz artystyczne i wychowanie fizyczne,

b)      dla przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych ustala się 5 progów procentowych, natomiast dla przedmiotów artystycznych 4 progi i pozostałych grup przedmiotów 3 progi procentowe przyporządkowane ważności oceny (100%, 90%, 80%, 70%, 50%).

c)      dla przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych progi procentowe przedstawiają się następująco:

– 100%: Testy, sprawdziany umiejętności i wiadomości, klasówka (odpowiedź pisemna), praca pisemna, konkurs, wypracowanie, doświadczenia, zajęcia praktyczne,

– 90% - Kartkówka, odpowiedź ustna, dyktando,

– 80% - Recytacja, tłumaczenie tekstów, KPR (w klasach I i II dla chętnych, w klasach III raz w roku obowiązkowo),

–  70% - praca na lekcji, karty pracy, czytanie (języki),

– 50% - zadania domowe, praca w grupie, zadania dodatkowe, aktywność;

d)      dla przedmiotów artystycznych progi procentowe przedstawiają się następująco:

– 100% - Sprawdzian wiadomości,

– 90% - Aktywność: odpowiedź ustna, KPR, postawa, zaangażowanie, frekwencja, systematyczność, wkład pracy, aktywność na lekcji, aktywność pozalekcyjna,

– 80% - Praca praktyczna, kartkówka, test wyboru, zadanie, ćwiczenie,

– 70% - Praca domowa, zeszyt, materiały do lekcji, nieprzygotowanie;

e)      dla wychowania fizycznego progi procentowe przedstawiają się następująco:

– 100% - zawody sportowe, aktywność (praca na lekcji, zajęcia pozalekcyjne), sprawdzian wiadomości, nieprzygotowanie do zajęć (brak stroju),

–  80%  - sprawdzian umiejętności, zadanie praktyczne,

–  70% - testy sprawności fizycznej, KPR, zadanie domowe.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)        ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)        ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania, według skali, o której mowa w § 43 ust. 16 i ust. 71;

4)        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)        ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania;

6)        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Ocena opiera się na wymaganiach programowych.

7. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

8. Ocena uwzględnia wkład pracy ucznia oraz promuje zaangażowanie i samodzielność w dochodzeniu do wiedzy, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

9. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie. W zależności od specyfiki przedmiotu, zgodnie z zapisami w przedmiotowych systemach oceniania, nauczyciel przynajmniej raz w semestrze dokonuje oceny pracy uczniów w formie pisemnej.

10. Ocena motywuje do świadomego uczenia się i rozwijania własnych zainteresowań.

11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są udostępniane uczniom i jego rodzicom, prawnym opiekunom.

12. Na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów dokumentacja egzaminów klasyfikacyjnego lub poprawkowego ucznia jest udostępniona do wglądu.

12a. Inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniona do wglądu uczniom lub jego rodzicom, prawnym opiekunom na zebraniach i podczas dni otwartych w każdy pierwszy czwartek miesiąca oraz podczas konsultacji indywidualnych w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

13. Samoocena jest ważnym elementem oceniania.

14. (uchylony).

15. (uchylony).

15a. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)        bieżące;

2)        klasyfikacyjne:

a)      śródroczne i roczne,

b)      końcowe.

16. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, oceny klasyfikacyjne roczne i końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali ocen:

1)      stopień celujący – 6,

2)      stopień bardzo dobry – 5,

3)      stopień dobry – 4,

4)      stopień dostateczny – 3,

5)      stopień dopuszczający – 2,

6)      stopień niedostateczny –1.

16a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny określone w ust. 16 pkt 1-5.

16b. Negatywna ocena klasyfikacyjna jest określona w ust. 16 pkt 6.

16c. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

16d. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

16e.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

16f. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

16g.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

16h. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

16i. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej lub w gimnazjum uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

16j. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę.

17. Oceny bieżące mogą posiadać plusy i minusy.

18. Aktywność uczniowska może być oceniana za pomocą znaku graficznego „+”, przy czym uzyskanie 4 plusów jest jednoznaczne z oceną bardzo dobrą. Za zgodą ucznia plus może redukować otrzymany za niedopełnienie obowiązków uczniowskich minus „–”.

19. Zespoły nauczycielskie opracowują spójne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania przedmiotowe zasady oceniania, opisujące wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych. Uwzględniają one następujące zasady oceniania.

1)      wymagania konieczne na stopień dopuszczający obejmują elementy, treści nauczania:

a)      niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,

b)      potrzebne  w życiu,

c)      wskazują one braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych;

2)      wymagania podstawowe na stopień dostateczny obejmują elementy treści:

a)      najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

b)      łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

c)      o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania,

d)      dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

e)      określane programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

f)       głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

g)      warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu;

3)      wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści:

a)      istotne w strukturze przedmiotu,

b)      bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,

c)      przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

d)      użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej,

e)      o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

f)       wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika;

4)      wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to więc treści:

a)      złożone, trudne, ważne do opanowania,

b)      wymagające korzystania z różnych źródeł,

c)      umożliwiające rozwiązywanie problemów,

d)      pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

e)      pełne opanowanie programu;

5)      wymagania wykraczające na stopień celujący obejmują treści:

a)      znacznie wykraczające poza program nauczania,

b)      stanowiące efekt samodzielnej pracy,

c)      wynikające z indywidualnych zainteresowań,

d)      zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

20. Przedmiotowe systemy oceniania służą nie tylko ocenianiu, ale i precyzyjne odnotowują i wartościują każdą aktywność edukacyjną, a także jej brak, w celu zwiększenia motywacji uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa.

21. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację:

(uchylony),

1a) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

od wychowawców o warunkach i sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

22. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

23. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

24. (uchylony).

24a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)        posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

3)        posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)        nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)        posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

25. Jeżeli w wyniku wstępnej diagnozy osiągnięć edukacyjnych lub w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić lub utrudnić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła jest zobowiązana zindywidualizować pracę z uczniem i umożliwić mu szansę uzupełnienia braków.

26. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

27. (uchylony).

27a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność.

1)        Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2)        Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

3)        Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w pkt. 2 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50%  planowanych zajęć, w danym okresie uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4)        Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w pkt. 2 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych zajęciach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów) w formie podania, w którym wyraźnie zaznaczają, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach i wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły w formie pisemnej decyzji.

28. Dyrektor szkoły określa warunki zwolnienia ucznia z obowiązku nauki drugiego języka obcego.

1)        Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z nauki drugiego języka obcego.

2)        W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3)        W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

28a. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej.

28b. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

28c. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

28d. Na klasyfikację końcową składają się:

1)        roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, oraz

2)        roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3)        roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

28e.  Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

28f. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

29. (uchylony).

30. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się uwzględniając średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia wg wagi określonej w statucie szkoły. Ocena końcoworoczna stanowi średnią arytmetyczną ocen semestralnych z uwzględnieniem średniej ważonej uzyskanej za każdy semestr. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę również pilność, systematyczność, wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie w dążeniu do wiedzy, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, świadomego uczenia się i rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności.

31. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłaszane są od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

32. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

1a) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

3)        Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 1 i 2 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

4)        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

5)        Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

33. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 32 pkt 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

34. W skład komisji wchodzą:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)      pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodziców.

35. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 34 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

36. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

36a. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

37. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        w przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia – OTRZYMUJE BRZMIENIE!!!

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)      termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

d)      imię i nazwisko ucznia;

e)      zadania sprawdzające;

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

b)      termin posiedzenia komisji;

c)      imię i nazwisko ucznia;

d)      wynik głosowania;

e)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

3)    protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

38. Do protokołu, o którym mowa w ust. 37 pkt 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

39. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 31 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, opiekunami prawnymi.

40. Przepisy ust. 32-39 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

41. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

42. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

43. Osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych zakresie wiedzy i umiejętności odnotowywane są w „Karcie osiągnięć ucznia”.

44. Przed wypełnieniem ww. kart przez wychowawcę, uczniowie zestawiają swoje osiągnięcia za każdy semestr.

45. „Karta osiągnięć ucznia” po zakończeniu cyklu kształcenia przekazywana jest absolwentowi wraz ze świadectwem końcowym.

46. (uchylony).

47. Dla efektywności uczenia się sprawdzanie jest ważniejsze od oceniania. W Gimnazjum stosuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.

1)        Zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie kontrolę (kontrola ustna).

2)        Dawanie uczniom poleceń (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie lub pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym.

3)        Prace klasowe w postaci dyktanda, zadań, wypracowania.

4)        Kartkówki, jako formy bieżącej kontroli wiadomości, obejmujące zakres treściowy ostatnich 2-3 tematów, trwające nie dłużej niż 20 minut.

5)        Nauczycielskie sprawdziany bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych:

a)      sprawdzian ma dotyczyć celów uczenia się oznajmionych wcześniej uczniom,

b)      musi uwzględniać wszystkie kategorie celów dydaktycznych przyjętych przez nauczyciela

c)      zawierać zadania najlepiej dostosowane do celów, których osiągnięcie ma sprawdzać.

6)        W teście, czyli sprawdzianie obiektywnym mogą być stosowane zadania w rodzaju prawda/fałsz, przyporządkowania, wielokrotnego wyboru, luk.

7)        W celu sprawdzenia skomplikowanych procesów poznawczych i możliwości twórczych uczniów stosuje się zadania – rozprawki (eseje).

8)        kontroli osiągnięć uczniowskich służą ponadto:

a)      obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych,

b)      szacowanie wytworów pracy uczniów,

c)      analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych,

48. Uczniowie mają prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania jakim będą musieli sprostać, termin sprawdzianu (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem).

49. W ciągu jednego semestru z danego przedmiotu przeprowadza się co najmniej dwie prace klasowe (pisemne sprawdziany wiedzy) zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.

50. Dopuszczalne jest przeprowadzenie trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jednego sprawdzianu dziennie (nie dotyczy sprawdzianów przeniesionych na inny dzień na prośbę uczniów).

51. Kartkówki mogą być przeprowadzane niezależnie od ilości sprawdzianów zapowiedzianych w tygodniu.

52. Całogodzinne, pisemne sprawdziany wiedzy mogą zostać poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i pokazane uczniom do wglądu.

53. Kartkówki winny być ocenione i pokazane uczniom do wglądu w terminie nie przekraczającym jednego tygodnia.

54. Uczeń, który był nieobecny na zapowiadanej pracy klasowej może ją pisać w terminie do jednego tygodnia od dnia pisania pracy przez klasę, pod warunkiem, że jego nieobecność jest usprawiedliwiona.

55. Jeżeli nieobecność na zapowiadanej pracy klasowej jest nieusprawiedliwiona lub uczeń był nieobecny tylko w dniu pisania pracy klasowej, nauczyciel może poprosić ucznia o jej napisanie na dowolnej lekcji. Jeżeli uczeń odmówi otrzyma ocenę niedostateczną.

56. Uczeń przynajmniej raz w semestrze odpowiada przy tablicy.

57. Za przygotowanie referatu na wyznaczony temat, rozwiązanie zadań konkursowych, przygotowanie pomocy dydaktycznych, wykonanie innych dodatkowych prac uczeń otrzymuje ocenę pozytywną, która uwzględniać powinna między innymi wkład pracy ucznia w odniesieniu do jego możliwości.

58. W celu wyćwiczenia przez uczniów określonych umiejętności lub przygotowywania się do następnej lekcji (np. poprzez przeczytanie lektury, znalezienie materiału w źródłach itp.) stosowana jest praca domowa. Przy zadawaniu zadań domowych obowiązuje zasada: im więcej czasu mamy na dany przedmiot w tygodniowym rozkładzie nauczania – tym w mniejszym stopniu powinno się stosować pracę domową.

59. Prawa i obowiązki ucznia związane z pracą domową:

1)        Uczniowie mają prawo do:

a)      weekendów bez pracy domowej,

b)      oceny pracy domowej przez nauczyciela,

c)      brania pod uwagę przez nauczyciela, czy są fizycznie w stanie odrobić zadania np. ze względu na plan lekcyjny „z dnia na dzień”

2)        uczniowie mają obowiązek starannego wykonywania pracy domowej, kształcenia nawyku wykonywania zadań domowych w tym dniu, w którym zostały polecone,

3)        ponoszą konsekwencje w postaci stosownej oceny albo „minusa” jeśli nie wywiązują się z pracy domowej lub stosują chwyty nie fair – „zapominają” zeszytu,

4)        jeśli uczeń często nie wykonuje zadanych prac nauczyciel powinien nawiązać kontakt z jego rodzicami, porozmawiać z samym uczniem, starać się dotrzeć do przyczyn problemu,

5)        nauczyciele mają obowiązek uwzględnienia różnych okoliczności życiowych, które mogą mieć wpływ na wywiązywanie się przez ucznia z pracy domowej,

6)        ocena z pracy domowej może być traktowana przez nauczyciela tak, jak ocena z pracy klasowej.

60. Jeżeli uczeń zgłasza brak zadania domowego na początku lekcji otrzymuje minus (-). Uzyskanie 4 takich minusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. W przypadku, gdy tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych z danego przedmiotu wynosi 1 lub 2 godziny lekcyjne, wtedy trzeci minus jest równorzędny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

61. Jeżeli uczeń nie zgłosił braku zadania, a zostanie zauważony jego brak, otrzymuje ocenę niedostateczną.

62. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

1)        sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia nauczyciel może na prośbę ucznia udostępnić jemu i jego rodzicom lub prawnym opiekunom na czas nie dłuższy niż 7 dni po uzyskaniu odpowiedniego pokwitowania,

2)        na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. W uzasadnieniu powinno się znaleźć:

a)      określenie zakresu materiału, którego uczeń nie opanował,

b)      wyniki sprawdzianów, kartkówek i stopni z odpowiedzi ustnych uzyskanych w danym semestrze,

c)      przewidywane przyczyny zaistniałych zaległości,

d)      podjęte przez nauczyciela przeciwdziałania.

63. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny (nie tylko niedostatecznej) z danej formy oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia. Ocena z poprawy odnotowywana jest obok poprawionej i powiązana jest z wcześniej otrzymaną oceną na zasadzie wyliczenia średniej arytmetycznej.

63a. W przypadku gdy uczeń dwukrotnie nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na zaliczenie materiału, obok „nb” wpisuje się zero, jako informację zwrotną dla ucznia i rodzica, o niewykorzystaniu przez ucznia możliwości zaliczenia materiału. Systematyczność pracy ucznia uwzględnia się w ocenianiu.

64. W odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlegać powinien nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności.

65. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji bez badania przyczyny jeden raz w semestrze. W uzasadnionych przypadkach może się usprawiedliwić podając przyczynę nieprzygotowania.

66. Każda klasa ma prawo do jednego w semestrze tzw. „dnia klasowego” dla danego przedmiotu (lub grupy przedmiotów), w którym to dniu nauczyciele nie odpytują, nie wstawiają ocen. Dzień klasowy jest raz w roku. Zostaje on ustalony z tygodniowym wyprzedzeniem przez klasę wraz z wychowawcą w porozumieniu z innymi nauczycielami przedmiotów (np. po wycieczce szkolnej, imprezie szkolnej, klasowej), za wyjątkiem dni z zapowiedzianymi sprawdzianami i kartkówkami.

67. W okresie pierwszych dwóch tygodni pobytu w szkole uczniów klas pierwszych i nowo przybyłych do szkoły w ramach adaptacji i integracji z obowiązującym modelem oceniania, poddaje się sprawdzeniu osiągnięcia przy czym w dzienniku odnotowywane są tylko oceny pozytywne.

68. W celu zmierzenia jakości usług edukacyjnych szkoły możliwe jest okresowe diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie jednego lub kilka przedmiotów objętych programem nauczania Gimnazjum.

1)        W jednym dniu można badać kompetencje tylko w zakresie jednego przedmiotu,

2)        Dla uczniów, mających udokumentowane deficyty rozwojowe winien być opracowany zestaw zadań uwzględniających ich możliwości intelektualne i psychofizyczne.

69. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia.

70. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)        Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji.

2)        Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

3)        Dbałość o honor i tradycje szkoły.

4)        Dbałość o piękno mowy ojczystej.

5)        Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

6)        Godne, kulturalne zachowanie się uczniów w szkole i poza nią.

7)        Okazywanie szacunku innym osobom.

71. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się według skali:

1)        wzorowe

2)        bardzo dobre

3)        dobre

4)        poprawne

5)        nieodpowiednie

6)        naganne z zastrzeżeniem 71a.

71 a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

72. W ocenie zachowania ucznia, jako wyjściowe, przyjmuje się kryteria na ocenę dobrą. Ustala się następujące KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA:

1)        ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który w stopniu najwyższym spełnia wymagania szkoły na ocenę bardzo dobrą, wyróżnia się w sposób szczególny ponad oczekiwania zawarte w statucie i regulaminach szkoły, a swoją postawą stanowi wzór do naśladowania dla innych, w szczególności:

a)      nie ma ani jednej nieusprawiedliwionej nieobecności, ani jednego nieusprawiedliwionego spóźnienia,

b)      wykazuje wzorowy stosunek do nauki i wszystkich pozostałych obowiązków szkolnych,

c)      jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,

d)      rozwija sprawność w zakresie języka ojczystego, dba o piękno mowy,

e)      z własnej inicjatywy pracuje nad podnoszeniem swojej wiedzy i umiejętności,

f)       rozwija swoje zainteresowania np. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych,

g)      uczestniczy w szkolnych konkursach, reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych,

h)      pomaga słabszym uczniom w nauce,

i)        nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności,

j)        wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,

k)      jest otwarty i komunikatywny,

l)        jest odpowiedzialny i rozważny (przewiduje skutki swoich działań, gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów, zna zagrożenia występujące w jego środowisku),

m)   jest prawy (rozróżnia dobro od zła), w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje, dotrzymuje słowa,

n)      jest koleżeński, życzliwy i uczynny, umie pracować w grupie,

o)      jest punktualny (dotrzymuje terminów, szanuje swój czas i innych),

p)      jest tolerancyjny i taktowny, szanuje przekonania i poglądy innych osób oraz cudzą własność,

q)      z szacunkiem odnosi się do tradycji szkoły,

r)       zna i podejmuje dziedzictwo patrona szkoły,

s)       uczestniczy w apelach i uroczystościach szkolnych,

t)       ubiera się stosownie do okoliczności, nie budzi kontrowersji swoim strojem i wyglądem (makijaż, kolor włosów),

u)      podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz klasy i szkoły,

v)      aktywnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych,

w)    dba o estetyczny wygląd, higienę osobistą i czystość otoczenia,

x)      umie się stosownie zachować w miejscach kultu religijnego oraz w innych miejscach publicznych (muzeum, teatr, kino, środki komunikacji),

y)      kulturalne zachowanie cechuje ucznia także na wycieczkach i w różnych sytuacjach poza szkołą,

z)       właściwie reaguje na wszelkie przejawy zła i agresji,

aa)  nie ulega nałogom,

bb)  w kontaktach z rówieśnikami i innymi osobami dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów,

cc)   z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a po za szkołą do wszystkich osób dorosłych.

2)        ocenę bardzo dobrą, otrzymuje uczeń, który w stopniu najwyższym spełnia wymagania szkoły na ocenę dobrą, przestrzega postanowień statutu i regulaminów szkolnych, a w szczególności:

a)      nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych spóźnień,

b)      bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c)      jest zawsze przygotowany do zajęć i stara się być aktywny podczas lekcji,

d)      rozwija swoje zainteresowania i talenty w ramach zajęć pozalekcyjnych,

e)      uczestniczy w konkursach klasowych i w miarę możliwości w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych oraz rozgrywkach sportowych, pomaga w przygotowaniu konkursów i imprez,

f)       jest zdyscyplinowany na lekcji i podczas przerwy,

g)      odznacza się wysoką kulturą osobistą,

h)      odnosi się z szacunkiem do rówieśników i dorosłych,

i)        jest koleżeński, uczynny, można na nim polegać, umie pracować w grupie,

j)        zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów, unika złych zachowań,

k)      dotrzymuje słowa i terminów,

l)        jest tolerancyjny wobec poglądów i przekonań innych,

m)   szanuje cudzą własność,

n)      nie przejawia agresji i wulgarności oraz nie prowokuje do takich zachowań innych uczniów,

o)      jest wolny od nałogów,

p)      umie się zachować w miejscach publicznych oraz w różnych sytuacjach poza szkołą,

q)      dba o estetyczny wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nie budzi kontrowersji swoim strojem i wyglądem ( makijaż, kolor włosów), dba o higienę osobistą,

r)       chętnie angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły,

s)       nie ma żadnych negatywnych uwag w zeszycie wychowawczym,

3)        ocenę DOBRĄ, otrzymuje uczeń, którego stosunek do szkoły, nauki i społeczności szkolnej jest dobry. Jego zachowanie postrzegane jest jako pozytywne, choć nie oznacza, że nie mogłoby być lepsze. W szczególności uczeń:

a)      przestrzega zasad określonych w statucie i regulaminach szkoły,

b)      przygotowuje się do zajęć i stara się by ć aktywny,

c)      podczas lekcji przejawia zainteresowanie rozwojem swoich mocnych stron i zainteresowań,

d)      w miarę możliwości bierze udział w konkursach szkolnych, zawodach sportowych,

e)      nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych (dopuszczalne są sporadyczne spóźnienia z przyczyn losowych),

f)       jest zdyscyplinowany,

g)      szanuje mienie szkoły i cudzą własność,

h)      troszczy się o estetykę szkoły i jej otoczenia,

i)        uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

j)        właściwie reaguje na zło,

k)      nie ulega nałogom,

l)        nie używa wulgaryzmów,

m)   unika ryzykowanych zachowań

n)      odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach i w miejscach publicznych,

o)      jest uprzejmy w stosunku do osób dorosłych,

p)      kulturalnie odnosi się do rówieśników.

4)        ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który swoje obowiązki uczniowskie spełnia w stopniu wystarczającym do akceptacji ze strony szkoły. Jego zachowanie nie wymaga specjalnych interwencji korygujących, a postawa i styl bycia nie budzi wśród innych negatywnych odczuć, a w szczególności:

a)      zwykle przestrzega regulaminów szkolnych,

b)      wykazuje pozytywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

c)      ma nie więcej niż 15 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze (30 w ciągu roku),

d)      ma niż więcej 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze (40 w ciągu roku),

e)      do zachowana ucznia zgłaszane są czasami uwagi nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły,

f)       stara się pracować nad sobą (ocena zachowania)

g)      stara się być zdyscyplinowany na lekcji i podczas przerwy,

h)      nie bierze udziału w życiu klasy, odmawia reprezentowania klasy na zewnątrz,

i)        star się być przygotowany do lekcji, zwykle wykonuje polecenia nauczyciela,

j)        nie jest złośliwy, arogancki, wulgarny, agresywny i nie prowokuje do takich zachowań,

k)      jest wolny od nałogów,

l)        dba o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

5)        ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który narusza zasady zawarte w statucie i regulaminie szkoły, przejawia co najmniej jedno z niżej wymienionych zachowań tj.:

a)      ma nie więcej niż 20 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze (40 w ciągu roku),

b)      ma niż więcej 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze (100 w ciągu roku),

c)      zachowuje się arogancko, bywa wulgarny, agresywny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów,

d)      pali papierosy, a ponadto:

e)      przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

f)       często jest nieprzygotowany do lekcji,

g)      nie wykonuje poleceń nauczyciela lub wykonuje je niechętnie,

h)      wykazuje się brakiem kultury osobistej na terenie szkoły i po za nią, nie potrafi właściwie zachować się w miejscach publicznych,

i)        nie dba o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą oraz czystość otoczenia,

j)        unika odpowiedzialności za popełnione czyny poprzez obarczenia winą innych,

k)      bywa obojętny wobec czynionego zła,

l)        łamie zasady koleżeństwa, nie bierze udziału w życiu klasy,

m)   podejmuje próby poprawienia swego zachowania,

n)      sporadycznie korzysta z oferowanej pomocy,

o)      ubiera się niestosownie do okoliczności, swoim strojem i wyglądem wzbudza kontrowersje (mocny  makijaż, nienaturalny  kolor  włosów, ekstrawaganckie  fryzury np. dredy,  irokezy itp.), kolczyki w innych miejscach niż małżowiny uszne),

p)      nie stosuje się do regulaminu wycieczki szkolnej,

q)      sporadycznie korzysta z telefonu komórkowego podczas zajęć.

6)        ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który w sposób jaskrawy łamie zarówno przepisy, jak i obyczaje regulujące życie szkoły, a przejawia co najmniej jedno z niżej wymienionych zachowań tj.:

a)      ma więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze (100 w ciągu roku),

b)      ma więcej niż 20 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze (40 w ciągu roku),

c)      naraża na szwank dobre imię szkoły poprzez nieodpowiednie zachowanie w miejscach publicznych, wulgarne słownictwo, nieodpowiedni strój i wygląd (np. wyzywający, jaskrawy makijaż, fryzura, ubiór wskazujący na przynależność do nieformalnych grup młodzieżowych zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu,

d)      stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec ludzi i zwierząt (zastrasza, wymusza, prowokuje bójki),

e)      sięga po alkohol, narkotyki itp.

f)       rozprowadza środki odurzające,

g)      należy do nieformalnej grupy młodzieżowej zagrażającej porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu,

h)      pali papierosy,

i)        świadomie niszczy mienie szkoły i kolegów, a ponadto:

j)        uniemożliwia nauczycielowi prowadzenie lekcji i utrudnia zdobywanie wiedzy innym uczniom celowo opuszcza wybrane lekcje,

k)      nie respektuje zarządzeń obowiązujących w szkole,

l)        demoralizuje innych uczniów przez zły przykład, namawia do ryzykowanych zachowań, wulgarne zachowanie, gesty, wygląd, słowa,

m)   demonstruje brak szacunku dla nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców, osób starszych,

n)      demonstracyjnie lekceważy zasady współżycia społecznego,

o)      nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania,

p)      nie chce korzystać z oferowanej pomocy,

q)      nagminnie  korzysta z telefonu komórkowego podczas zajęć,

r)       podczas  wycieczek  szkolnych stwarza  sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu uczestników wycieczki.

73. Zasady ustalania ocen zachowania uczniów.

1)        Oceny zachowania ucznia dokonuje się na podstawie szczegółowych kryteriów oceny opracowanych w Gimnazjum nr 1 oraz obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2)        Przy ocenie ucznia należy uwzględnić wpływ środowiska i rodziny.

3)        Opinie nauczycieli uczących na temat zachowania ucznia przekazywane są wychowawcy klasy w formie pisemnej (karta oceny zachowania ucznia).

4)        Oceny zachowania ucznia dokonuje się na lekcjach wychowawczych jawnie, obiektywnie i systematycznie, wskazując możliwości poprawienia zachowania.

5)        Wychowawca klasy wystawia co najmniej trzy razy w ciągu semestru oceny cząstkowe i wpisuje je do dziennika.

6)        O ocenach zachowania informuje się rodziców ucznia na konsultacjach i zebraniach. Na ich prośbę ocenę się uzasadnia.

7)        (uchylony).

8)        Wychowawca klasy najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej powiadamia pisemnie rodziców uczniów o propozycjach obniżonych ocenach z zachowania. Pisemnie informuje rodziców tych dzieci, którym grozi ocena nieodpowiednia lub naganna.

9)        Ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca na podstawie oceny frekwencji, samooceny ucznia, opinii zespołu klasowego, zespołu nauczycieli uczących, przy czym 50% oceny zachowania stanowi ocena frekwencji ustalana jak następuje:

a)      wzorowy – brak nieobecności i spóźnień;

b)      bardzo dobry – brak nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień;

c)      dobry – brak nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszczalne sporadyczne spóźnienia z przyczyn losowych;

d)      poprawny – nie więcej niż 15 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze (30 w ciągu roku), nie więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin w semestrze (40 w ciągu roku);

e)      nieodpowiednie – nie więcej niż 20 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze (40 w ciągu roku), nie więcej niż 50 nieusprawiedliwionych godzin w semestrze (100 w ciągu roku);

f)       naganne – więcej niż 20 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze (40 w ciągu roku), więcej niż 50 nieusprawiedliwionych godzin w semestrze (100 w ciągu roku).

10)    Ostateczną ocenę zachowania ucznia zatwierdza Rada Pedagogiczna.

74. (uchylony).

75. Uczeń, który za I semestr otrzymał jedną z obniżonych ocen zachowania, a w drugim semestrze znacząco poprawił swoje zachowanie jako końcoworoczną otrzymuje ocenę, której kryteria aktualnie spełnia.

76. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)        oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

77. (uchylony).

78. (uchylony).

79. Okresowe (roczne) podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenie ocen zwane dalej klasyfikowaniem śródrocznym (klasyfikowaniem rocznym) odbywa się w ostatnim tygodniu przed zakończeniem semestru.

80. Na tydzień przed okresowym (rocznym) podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego oceny przewidywane, które są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodzica/prawnego opiekuna.

81. W przypadku, gdy przewidywana ocena semestralna lub roczna jest niższa od oczekiwań nauczyciel, na wniosek rodzica, ma obowiązek stworzyć uczniowi możliwość poprawy tej oceny, jasno określając zakres wymaganej wiedzy i umiejętności. Nauczyciel, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, powinien zapewnić mu optymalne warunki prezentacji jego osiągnięć.

82. O przewidywanej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców na piśmie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca klasy przechowuje podpisane potwierdzenie w teczce wychowawcy klasy.

83. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

1)        (uchylony),

2)        Egzamin poprawkowy z edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3)        Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4)        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Gimnazjum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5)        Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6)        (uchylony).

6a)       Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)      termin egzaminu poprawkowego;

d)      imię i nazwisko ucznia;

e)      zadania egzaminacyjne;

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

6b) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7)        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Gimnazjum, nie później jednak niż do końca września.

8)        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 9 lub nie kończy gimnazjum w przypadku ucznia klasy programowo najwyższej.

9)        Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

10)    Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem ust 31.

84. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

1)        Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny, który przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

1a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

1b) Egzamin klasyfikacyjny z edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

1c) Dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

a)      obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz

b)      dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2)        Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

2a)  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

3)      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4)      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

a)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

4a) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

5)        Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala nauczyciel właściwego przedmiotu. Stopień trudności powinien być różny i odpowiadać obowiązującym kryteriom ocen.

6)        Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek  szkolny poza szkołą oraz uczniem przechodzącym z danego typu szkoły do gimnazjum, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

6a)  Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;

c)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

d)      imię i nazwisko ucznia;

e)      zadania egzaminacyjne;

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

6b) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7)        Jeżeli w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z jednego, przedmiotu może zdawać egzamin poprawkowy w trybie i terminach obowiązujących dla tego egzaminu. Wynik tego egzaminu jest ostateczny. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

8)        Uczeń powtarza klasę, jeśli w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał oceny niedostateczne z trzech i więcej przedmiotów.

9)        W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

10)    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 1, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11)    Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

85. W klasie III Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza „egzamin gimnazjalny” sprawdzający w jaki sposób uczeń opanował wymagania zawarte w podstawie programowej obejmujący umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego.

85a. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w formie pisemnej.

1)        Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a)      w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

b)      w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii;

c)      w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2)       Do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3)       Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

4)       Uczeń lub słuchacz, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców, zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

5)       Uczeń lub słuchacz, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia.

85b. Uczniom, którzy w terminie określonym komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, złożą opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zaświadczenia o stanie zdrowia, zostaną dostosowanie formy i warunki egzaminu gimnazjalnego zgodnie z ich dysfunkcjami.

85c. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

1)        Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

2)        Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części oraz z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

3)        Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców.

4)        Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.

5)        Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.

6)        Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

7)        Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

8)        Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

9)        Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego wymienionych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla ucznia.

10)    Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

11)    Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

85d. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wymienionych w wykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie takie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

1)        Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

2)        Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

85e. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.

1)        Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.

2)        Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

85f. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przez Dyrektora Komisji Okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

1)        Wyniki egzaminu gimnazjalnego jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.

2)        Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują:

a)      wynik z języka polskiego;

b)      wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie;

c)      wynik z matematyki;

d)      wynik z przedmiotów przyrodniczych;

e)      wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

f)       wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

3)        Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

4)        Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

5)        Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie Gimnazjum. Wyniku tego nie odnotowuje się również na świadectwie ukończenia szkoły.

6)        Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia Komisja Okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa 4) i 5) – do dnia 31 sierpnia danego roku.

86. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

1)        Uczeń klasy drugiej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. W szczególnych przypadkach uczeń może przystąpić do realizacji projektu w klasie trzeciej. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i możliwości wsparcia eksperta zewnętrzenego, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

1a) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

a)      wybór tematu projektu edukacyjnego;

b)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c)      wykonanie zaplanowanych działań;

d)      publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

e)      podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

2)        Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

3)        Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

4)        W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”.

5)        Celem projektu jest kształcenie u uczniów odpowiedzialności za własne postępy; podejmowania grupowych pomysłów; umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; rozwiązywania problemów w twórczy sposób; umiejętności stosowania teorii w praktyce i ma prowadzić do rozwoju samoorganizacji i kreatywności; przygotować do publicznych wystąpień; nauczyć samodzielności i podejmowania aktywności.

5a) Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu.

6)        (uchylony).

7)      Opiekunowie grup projektowych w terminie do końca września zgłaszają tematy projektów edukacyjnych koordynatorowi ds. realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu. 

8)      W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności. W terminie do 15 października wyznaczony przez dyrektora koordynator ds. realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych opracowuje szkolną bazę projektów i przedstawia ją radzie pedagogicznej.

9)      (uchylony).

9a) Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

a)      zadania nauczyciela opiekującego się grupą projektową;

b)      czas realizacji projektu edukacyjnego;

c)      termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

d)      sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

e)      inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

10)    Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października.

11)    Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna  projektu.

12)    Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu.

13)    Czas realizacji projektu nie może przekraczać 8 tygodni, a ilość godzin przeznaczonych na wykonanie zadań projektowych powinna mieścić się w przedziale 10-20 godzin dydaktycznych.

14)    Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja danego roku szkolnego

15)    Dopuszcza się następujące formy prezentacji:  

a)      konferencja naukowa połączona z wykładami;

b)      forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;

c)      przedstawienie teatralne, inscenizacja;

d)      książka, broszura, gazetka;

e)      prezentacja multimedialna;

f)       model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;

g)      happening, marsz;

h)      sesja dyskusyjna

i)        inna, za zgodą opiekuna.

   16) Realizacja projektu obejmuje:

a)      wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;

b)      opracowanie Karty Pracy Zespołu;

c)      zbieranie materiałów i ich selekcja;

d)      spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:

-        określenie tematu,

-         określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,

-        określenie formy realizacji,

-        określenie sposobu prezentacji;

-         wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele,

-        ustalenie zasad dyscypliny pracy,

-        wyznaczenie kryteriów oceny;

e)      publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

87. Kryteria oceny projektu edukacyjnego

1)        Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

2)        Ocena wynika z oceny trzech elementów :

a)      oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności:

-        zawartość merytoryczna, treść,

-        zgodność z tematem projektu,

-        oryginalność,

-        kompozycja,

-        stopień wykorzystania materiałów źródłowych,

-        estetyka i staranność,

-        trafność dowodów i badań,

-        wartość dydaktyczna i wychowawcza.

b)      wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

-        zaangażowanie ucznia,

-        pomysłowość i innowacyjność,

-        umiejętność pracy w grupie,

-        udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,

-        stopień trudności zadań,

-        terminowość wykonania przydzielonych zadań,

-        poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

-        pracowitość

-        udział w prezentacji.

c)      oceny prezentacji, w tym:

-        poprawność językowa,

-        słownictwo specjalistyczne,

-        efekt artystyczny,

-        atrakcyjność,

-        estetyka,

-        technika prezentacji,

-        stopień zainteresowania odbiorów,

-        poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

3)        Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2   elementy podlegają następującej punktacji:

a)      efekt końcowy (wytwór)  - 5 punktów,

b)      wkład pracy ucznia  - 10  punktów,

c)      prezentacja - 5 punktów.

4)        Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

5)        Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

5a) W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

6)        Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

a)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

7)        Udział i wkład pracy w realizację projektu edukacyjnego jest uwzględniany w kryteriach oceniania zachowania uczniów gimnazjum.

87a. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:

1)        w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2)        przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego.

88. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej dokonywana jest bieżąca analiza oceniania.

1)        Wychowawca analizuje wraz z uczniami wyniki oceniania w swojej klasie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

89. Szkolny system oceniania podlega ewaluacji. Wśród uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzane są ankiety badające funkcjonowanie systemu. Ich wyniki są szczegółowo analizowane przez Radę Pedagogiczną i służą, jako podstawa do wprowadzania ewentualnych zmian podnoszących efektywność WSO.

90. Funkcjonujący w Gimnazjum system oceniania sprzyja budowaniu u uczniów adekwatnego poczucia własnej wartości, rozwijaniu umiejętności, dawaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnych, a w szczególności:

1)        motywowaniu ucznia do podejmowania wysiłku na rzecz własnego rozwoju osobowego (intelektualnego, duchowego i społecznego),

2)        ukierunkowaniu jego dalszej samodzielnej pracy,

3)        wspieraniu uzdolnień i umiejętności ucznia,

4)        wdrażaniu go do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

5)        kształtowaniu umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu,

6)        nabywaniu umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych,

7)        budowaniu przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb. 

 

§ 44. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 

1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)        rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, klasy, środowiska lub innych osób,

2)        wzorową frekwencję,

3)        wzorową postawę uczniowską i koleżeńską,

4)        godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

5)        wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

6)        (uchylony),

6a) bezinteresowną pomoc innym w sytuacjach kryzysowych,

7)        wyraźny postęp w pracy nad własnym rozwojem osobowym.

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III Gimnazjum:

1)        pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2)        pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3)        dyplom, w tym „Dyplom Sprawności” za szczególne osiągnięcia w wybranej dziedzinie,

4)        nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy,

5)        nagroda książkowa za średnią ocen co najmniej 5,0 (bez oceny dostatecznej) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

6)        nagroda dla absolwenta za szczególne wyniki w pracy nad sobą w tym postępy w nauce,

7)        (uchylony),

8)        statuetka „PRYMUS GIMNAZJUM” – za najwyższą średnią ocen i co najmniej bardzo dobrą wzorową ocenę z zachowania w ciągu trzech lat,

9)        statuetka „SUPER ABSOLWENT GIMNAZJUM” – drugi najlepszy wynik w klasyfikacji trzyletniej,

10)    statuetka za najlepszy wynik w egzaminie gimnazjalnym,

11)    statuetka za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim,

12)    (uchylony),

13)    statuetka „UCZEŃ ROKU” dla najlepszego ucznia w klasyfikacji końcoworocznej w klasach pierwszych i drugich,

14)    statuetka „SŁONECZNY” dla  najsympatyczniejszego kolegi wyłonionego przez Samorząd Uczniowski, z uwzględnieniem stopnia wywiązywania się z obowiązków szkolnych i umiejętności budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,

15)    statuetka „SERCE NA DŁONI” za bezinteresowną pracę na rzecz innych,

16)    wpisanie osiągnięć absolwentów do Kroniki Szkolnej Gimnazjum,

17)    prezentacja sylwetki ucznia w prasie lokalnej, w szkolnej gazetce GIMTIMES, na Tablicy Absolwentów.

4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców i indywidualnych sponsorów.

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

1)      Uczniowi, który uczęszczał na lekcje religii lub etyki, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

5a. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

1)      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5a, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

2)      W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5a, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

6. Rodzice wzorowych absolwentów Gimnazjum otrzymują LIST POCHWALNY.

7. Zasłużeni dla społeczności szkolnej przedstawiciele środowiska lokalnego, rodzice, wielokrotni darczyńcy otrzymują wyróżnienie „PRZYJACIELA GIMNAZJUM”. 

 

§ 45. Karanie uczniów:

 

1. Uczeń będzie karany za:

1)        stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych,

2)        umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych,

3)        palenie tytoniu, picie alkoholu i zażywanie narkotyków i innych środków odurzających,

4)        kradzież,

5)        sprzedaż, posiadanie narkotyków i innych środków odurzających,

6)        wymuszenia, pobicia, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do agresywnych zachowań,

7)        demoralizowanie innych uczniów (zły przykład, namawianie do negatywnych zachowań),

8)        nierespektowanie zasad obowiązujących w szkole,

9)        dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności,

10)    lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły,

11)    uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnianie zdobywania wiedzy innym uczniom,

12)    spóźnienia i wagary,

13)    wulgarne zachowanie, słownictwo,

14)    kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo, także z wykorzystaniem medialnych środków przekazu,

15)    noszenie wyzywającego, nieadekwatnego do sytuacji szkolnych stroju.

2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1)        upomnienie nauczyciela, wychowawcy,

2)        wpisanie uwagi do dziennika klasowego i karty ucznia,

3)        upomnienie Dyrektora,

4)        powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego,

5)        wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły,

6)        czasowe pozbawienie ucznia przywilejów:

a)      udziału imprezach i wydarzeniach kulturalnych niezwiązanych z realizacją podstawy programowej organizowanych przez szkołę i na terenie szkoły,

b)      reprezentowania szkoły i społeczności szkolnej,

c)      korzystania z wewnątrzszkolnych przywilejów ucznia (np. „szczęśliwy numerek”),

7)        odebranie lub zawieszenie prawa do pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły lub klasy,

8)        ustalenie niższej oceny z zachowania wg kryteriów przyjętych w statucie szkoły,

9)        powiadomienie Policji, kuratora, Sądu Rodzinnego,

10)    naprawa wyrządzonej krzywdy i pokrycie wszelkich strat materialnych,

11)    przeniesienie ucznia do innej klasy,

12)    przeniesienie ucznia do innego gimnazjum przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

 

§ 46. Dyrektor Gimnazjum może na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum ucznia, który:

 

1. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska;

2. bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;

3. znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi;

4. dewastuje mienie szkolne i społeczne;

5. dopuszcza się szantażu, wymuszania, zastraszania;

6. działa w nieformalnych grupach takich jak bandy młodzieżowe, gangi, sekty.

 

§ 47. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

§ 48. Od kolejnej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub Rodziców do Dyrektora szkoły w terminie trzech dni.

 

1.      Wniosek zawierający uzasadnienie rozpatrywany jest z udziałem wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela samorządu szkolnego, Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

2.      Decyzja tego kolegium jest ostateczna.

 

 

§ 49.  Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

 

1. W Gimnazjum działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, który stoi na straży praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i Statucie Gimnazjum:

1)        Rzecznik piastuje swą funkcję z woli Samorządu Uczniowskiego,

2)        jest osobą niezależną, która opiera się na obowiązujących przepisach prawa i zasadach współżycia społecznego promujących poszanowanie godności człowieka, zachowuje bezstronność i obiektywizm,

3)        będąc obrońcą praw ucznia uświadamia im poszanowanie praw i godności innych uczniów i pracowników szkoły,

4)        propaguje podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym, egzekwuje poszanowanie praw ucznia jeśli zostały naruszone.

2. Rzecznik współpracuje z Samorządem Uczniowskim.

3. Do uprawnień i obowiązków Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia należą:

1)        egzekwowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących uczniów:

a)      przyjmowanie i załatwianie spraw związanych z naruszeniem praw ucznia oraz podejmowanie działań z własnej inicjatywy,

b)      korzystanie z najbardziej pożądanych wychowawczo sposobów  rozwiązywania problemów ucznia np. wysłuchanie skargi, skonsultowanie sprawy z nauczycielem, wychowawcą; w razie potrzeby zasięgnięcie opinii pedagoga, psychologa, nauczycieli oraz uczniów; udzielanie porad oraz wyrażenie opinii w sprawach z zachowaniem obiektywizmu,

c)      w sytuacjach konfliktowych  podejmowanie działań mediacyjnych w kierunku rozwiązywania problemu i zbliżenia stron do współdziałania,

d)      w sprawach wykraczających poza kompetencje, zwracanie się o pomoc do Wojewódzkiego Rzecznika Praw Ucznia.

2)        informowanie władz szkoły o potrzebie zmian w obowiązującym prawie szkolnym w zakresie praw ucznia,

3)        możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawiania na jej forum problemów i wniosków dotyczących praw ucznia,

4)        uczestniczenie w szkoleniach dotyczących jego funkcji,

5)        Rzecznik przedstawia Samorządowi Uczniowskiemu sprawozdania ze swojej działalności w ustalonym terminie np. na końcu semestru,

6)        Rzecznik przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z prowadzonych postępowań wyjaśniających w ustalonym terminie  np. do końca roku szkolnego.

4. Funkcję Rzecznika może pełnić uczeń lub nauczyciel Gimnazjum (lub wspólnie) wybrany w sposób demokratyczny przez społeczność uczniowską.

5. Kadencja trwa jeden rok, można ją sprawować  wielokrotnie.

6. Wybory Rzecznika przeprowadza Samorząd Uczniowski, który ustala tryb i sposób wyborów:

1)        wyłonienie co najmniej dwóch kandydatów przez ogół uczniów,

2)        zainicjowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej w porozumieniu z Dyrekcją Gimnazjum,

3)        ogłoszenie terminów i miejsca wyborów,

4)        ustalenie sposobów wyborów (tajne, powszechne, dobrowolne)

5)        ogłoszenie wyników (Rzecznikiem zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów).

7. Tryb odwołania:

1)        Rzecznik może być odwołany na uzasadniony wniosek co najmniej 25% uczniów uprawnionych do głosowania lub na wniosek osoby pełniącej funkcję z podaniem przyczyn,

2)        odwołanie następuje po konsultacji prezydium Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Gimnazjum i opiekunem Samorządu,

w przypadkach odwołania Rzecznik pełni funkcję do najbliższego zebrania Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 50. Jakość pracy Gimnazjum jest na bieżąco monitorowana.

 

1. Mierzenie jakości w poszczególnych obszarach przeprowadzane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Wyniki pomiarów publikowane są w raportach rocznych.

3. (uchylony).


Rozdział VII - Rodzice i opiekunowie

 

 

§ 51.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

 

1. Zapisanie dziecka do gimnazjum do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową,

2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

§ 52. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum.

 

1. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1)        kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2)        porad pedagoga i psychologa szkolnego,

3)        dyskrecji i poszanowania prywatności w nawiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4)        występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie Gimnazjum ,

5)        wyrażania opinii dotyczących pracy Gimnazjum i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi Gimnazjum oraz Kuratorowi Oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

2. Do obowiązków rodziców należy:

1)        wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2)        systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3)        udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej Gimnazjum.


Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 53. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

§ 55. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 56. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§57. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 58. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

§ 59. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. Po pięciu zmianach w Statucie Dyrektor ogłasza tekst ujednolicony.

§ 60. Szczegółowe uregulowania dotyczące postępowania w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych regulują procedury wewnętrzne zawarte w wykazie procedur obowiązujących w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, dostępnych na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

 


HYMN GIMNAZJUM NR 1

W STRZEGOMIU

  

Pierwsze Gimnazjum w Strzegomskim Grodzie,

To dobra szkoła na trudny czas.

Tu możliwości odkryjesz swoje,

tu wykorzystasz każdą z szans.

                  

         Ref.          Semper in altum! – to nasze hasło,

                            Nasza przepustka w wielki świat

                            na dziś, na jutro nowego wieku,

                            gdzie każdy bliski jest jak brat.

 

W przyjaciół kręgu zrozumiesz wiele

pokonasz słabość, pokonasz strach.

I wiedzieć więcej i być kimś więcej

możesz, gdy z nami sięgniesz gwiazd!

 

         Ref.           Semper in altum! – to nasze hasło,

                            Nasza przepustka w wielki świat

                            na dziś, na jutro nowego wieku

                            gdzie każdy bliski jest jak brat.

                           

                            ZAWSZE WZWYŻ !

 

 

Godło Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu